Герб статистики України Головне управління статистики у Луганській області 1 Головне управління статистики у Луганській області 2 Герб Луганської області
Головна > Публікації > Каталог офіційних статистичних публікацій
 
Управління головдержслужби України
Луганська обласна рада
Луганська облдержадміністрація
Державний комітет фінансового моніторингу України
Нацдержслужба інформує
Каталог офіційних статистичних публікацій

У каталозі вміщено перелік статистичних збірників і бюлетенів, які містять інформацію про соціально-економічний стан Луганської області за видами економічної діяльності та регіонами.

Збірники можуть зацікавити не тільки фахівців, але й широке коло читачів.


1. ЗВЕДЕНО-СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ
Статистичний збірник
«Статистичний щорічник Луганської області за 2011 рік»
Містить широкий вибір актуальних показників соціально-економічного стану Луганської області у 2011 році в порівнянні з іншими роками. Збірник сформовано за такими розділами: національні рахунки, фінанси, ціни і тарифи, Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), матеріально-енергетичні ресурси, промисловість, сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарство, інвестиції та будівельна діяльність, транспорт і зв'язок, зовнішньоекономічна діяль-ність, оптова й роздрібна торгівля, ресторанне господарство, послуги, розвиток малого підприємництва, наука, інновації та інформатика, на-селення, зайнятість, доходи і витрати, житлові умови населення, освіта, охо-рона здоров'я та соціальна допомога, культура, відпочинок, спорт і туризм, правопорушення, природні ресурси та охорона навколишнього середовища.
В окремий розділ виділена інформація про зіставлення по окремих регіонах України.
Окремі показники подаються у ретроспективі. Майже до всіх розділів надано методологічні пояснення.

Кількість сторінок: 500
Термін видання: липень
Статистичний збірник
«Луганська область у цифрах у 2011 році»
Статистичний збірник містить широкий спектр статистичних показників соціально-економічного становища області у 2011 році порівняно з попередніми роками.
Збірник сформовано за такими розділами: національні рахунки, ціни і тарифи, Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), промисловість, сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарство, інвестиції та будівельна діяльність, транспорт і зв'язок, зовнішньоекономічна діяльність, оптова й роздрібна торгівля, ресторанне господар-ство, послуги, наука та інновації, населення, зайнятість населення, доходи і витрати населення, житлові умови населення, освіта, охорона здоров'я та соціальна допомога, правопорушення, навколишнє природне середовище. Інформація розподілена за видами економічної або промислової діяльності. Деякі показники наведено за регіонами області.

Кількість сторінок – 190
Термін видання: червень
Статистичний бюлетень
«Економічне і соціальне становище Луганської області»
Містить дані оперативної звітності за основними видами економічної та промислової діяльності, соціального розвитку, праці. Показники наведено як по області в цілому, так і по регіонах.

Кількість сторінок – 150
Термін видання: щомісячно
Комплексна доповідь
«Про соціально-економічне становище Луганської області»
Містить аналіз основних показників соціально-економічного становища Луган-ської області.

Кількість сторінок – 80
Термін видання: щомісячно
 
2. НАЦІОНАЛЬНІ РАХУНКИ
Статистичний збірник
«Валовий регіональний продукт Луганської області за 2001–2010 роки»
Містить основні макроекономічні показники діяльності області – випуск товарів, послуг і валову додану вартість та валовий регіональний продукт.

Кількість сторінок – 70
Термін видання: червень
Статистичний збірник
«Доходи та витрати населення Луганської області за 2006–2011 роки»
Містить остаточні дані щодо доходів та витрат населення, їхньої структури, зміни обсягів, наявного та реального наявного доходу, а також фактичного індиві-дуального кінцевого споживання в розрізі джерел фінансування.

Кількість сторінок – 120
Термін видання: травень
 
3. СТАТИСТИКА ЦІН
Статистичний збірник
«Рівень та динаміка цін на споживчі товари та послуги населенню у Луганській області»
Містить інформацію щодо рівня та динаміки цін (тарифів) на продовольчі, непродовольчі товари та послуги на споживчому ринку Луганської області за ряд років. Крім того, наведені дані стосовно структури витрат домогосподарств регіону, методологічні пояснення.

Кількість сторінок – 71
Термін видання: березень
Статистичний бюлетень
«Середні ціни і тарифи на споживчі товари та послуги у Луганській області»
Виходить щоквартально.
Містить індекси споживчих цін по Україні та Луганській області, індекси роздрібних цін за основними групами товарів та послуг, середні ціни на окремі продовольчі, непродовольчі товари та послуги. Інформація приводиться за квартали звітного року.

Кількість сторінок – 17
Термін випуску: січень, квітень, липень, жовтень
Буклет
«Індекси споживчих цін у Луганській області»
Виходить двічі на рік: за 2011 рік та І півріччя 2012 року.
Містить індекси інфляції за ряд років по Україні, окремих регіонах України та індекси споживчих цін за основними групами продовольчих, непродовольчих товарів та послуг по області.

Кількість сторінок – 3
Термін видання: січень, липень
 
4. СТАТИСТИКА МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ
Статистичний збірник
«Паливно-енергетичні ресурси Луганської області»
Наведені дані про виробництво, використання палива, теплоенергії та електроенергії, а також про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти підприємствами Луганської області.

Кількість сторінок – 80
Термін видання: травень
 
5. СТАТИСТИКА ПРОМИСЛОВОСТІ
Статистичний збірник
«Промисловість Луганської області у цифрах»
Містить основні дані, що характеризують динаміку промислового виробництва за ряд років. Наведено інформацію про структурні зміни, інвестиції, працю і ціни в промисловості, фінансовий стан і інноваційну діяльність підприємств. Показники згруповані по видах промислової діяльності та по регіонах.
Окремі показники наведені в порівнянні з іншими областями.

Кількість сторінок – 220
Термін видання: жовтень
Статистичний збірник
«Основні показники роботи комунального комплексу Луганської області за 2007–2011 роки»
Містить статистичну інформацію, яка характеризує роботу комунального комплексу області: підприємств, що постачають тепло, газ, воду та здійснюють відведення стічних вод із житлових будинків та комунально-побутових організацій. Дані наведені в розрізі регіонів.

Кількість сторінок – 160
Термін видання: червень
Економічна доповідь
«Виробництво продуктів харчування у Луганській області у 2011 році»
Містить статистичну інформацію о виробництві продуктів харчування, індексах обсягів виробництва, реалізації продукції, фінансової діяльності, цінової ситуації, діяльності сільськогосподарських підприємств, зовнішньої та внутрішньої торгівлі, інноваційної діяльності.

Кількість сторінок – 20
Термін видання: червень
 
6. СТАТИСТИКА ІНВЕСТИЦІЙ ТА БУДІВНИЦТВА
Статистичний збірник
«Житлове будівництво Луганської області у 2006–2011 роках»
Містить інформацію про інвестиції у житлове будівництво, обсяги введеного в експлуатацію житла та кількість введених в експлуатацію житлових будівель, а також наявний житловий фонд.

Кількість сторінок – 70
Термін видання: липень
Статистичний бюлетень
«Капітальні інвестиції Луганської області за 2011 рік»
Виходить раз на рік.
Наводяться дані про освоєння капітальних інвестицій, інвестицій в основний капітал, будівельно-монтажні роботи по регіонах області.

Кількість сторінок – 26
Термін видання: квітень.
Статистичний бюлетень
«Будівельна діяльність підприємств Луганської області»
Виходить щоквартально.
Містить характеристику будівельної діяльності підприємств по регіонах області.

Кількість сторінок – 15
Термін видання: лютий, травень, серпень, листопад
Статистичний бюлетень
«Введення в експлуатацію житла у Луганській області»
Виходить щоквартально.
Наведена інформація про введення в експлуатацію житла по регіонах області.

Кількість сторінок – 41
Термін видання: лютий, травень, серпень, листопад
Буклет
«Стан будівель та споруд незавершеного будівництва у Луганській області на 1 січня 2012 року»
Наведена інформація про незавершене будівництво по регіонах області.

Кількість сторінок – 6
Термін видання: квітень
 
7. СТАТИСТИКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Статистичний збірник
«Сільське господарство Луганської області»
Містить дані, що характеризують стан сільського господарства області: про валову продукцію сільського госпо - дарства, чисельність поголів'я худоби і птиці, виробництво основних продуктів тваринництва, продуктивність худоби і птиці, виробництво основних продуктів рослинництва, структуру посівних площ, внесення добрив під сільськогосподарські культури, споживання основних продуктів харчування, рівень рентабельності основ - них видів продукції сільського госпо - дарства. Наводяться показники про населення, середньомісячну заробітну плату, інвестиції, фінансовий результат.

Кількість сторінок – 155
Термін випуску: вересень
Статистичний збірник
«Валова продукція сільського господарства Луганської області»
Містить дані заключних розрахунків обсягів валової продукції сільського господарства у порівнянних цінах 2005 року в цілому по Луганській області, Україні та по східному регіону.

Кількість сторінок – 24
Термін видання: червень
Статистичний збірник
«Споживання основних продуктів харчування населенням окремих регіонів України»
Наводяться дані про споживання основних продуктів харчування у розрахунку на одного жителя області і України, про обсяги фондів споживання.

Кількість сторінок – 23
Термін видання: серпень
Статистичний збірник
«Лісомисливське господарство Луганщини у 2011 році»
Вміщує дані про проведення лісовіднов-лення, догляд за лісовими культурами, санітарних рубок лісу та мисливство за ряд років.

Кількість сторінок – 20
Термін видання: квітень
Статистичний збірник
«Довкілля Луганщини у 2011 році»
Містить дані про обсяги викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел забруднення та транспортних засобів, утворення, використання та знешкодження відходів та дані про екологічні збори, капітальні інвестиції та поточні витрати на охорону природи по області та регіонах.

Кількість сторінок – 123
Термін видання: червень
Статистичний збірник
«Довкілля малих міст Луганщини у 2011 році»
Містить інформацію, що характеризує надходження забруднюючих речовин у повітряний басейн від стаціонарних джерел забруднення, утворення, вико-ристання та знешкодження відходів, екологічні платежі та поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища, капітальні інвестиції в довкілля по кожному малому місту окремо.

Кількість сторінок – 140
Термін видання: липень
Статистичний бюлетень
«Збір урожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду у 2011 році»
Вміщує дані про площі посіву та збирання, валовий збір, урожайність сільськогосподарських культур і плодово-ягідних насаджень за категоріями господарств по області, в розрізі регіонів по сільськогосподарських підприємствах.

Кількість сторінок – 115
Термін видання: квітень
Статистичний бюлетень
«Сівба ярих культур в сільськогосподарських підприємствах»
Містить дані про сівбу сільськогоспо-дарських культур в усіх категоріях господарств по області, в розрізі регіонів по сільськогосподарських підприємствах, які звітують за оперативною звітністю.

Кількість сторінок – 11
Термін видання: травень червень
Статистичний бюлетень
«Збирання урожаю сільськогосподарських культур та проведення інших польових робіт в сільськогосподарських підприємствах»
Наводяться дані про посівні площі, валовий збір, урожайність сільськогосподарських культур у всіх категоріях господарств по області, в розрізі регіонів по сільськогосподарських підприємствах, які звітують за оперативною звітністю.

Кількість сторінок – 35
Термін видання: з липня по листопад
Статистичний бюлетень
«Внесення мінеральних та органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур у 2011 році»
Містить дані про внесення мінеральних та органічних добрив, проведення вапнування, гіпсування грунтів, а також основні показники по внесенню добрив у динаміці з 2005 року.

Кількість сторінок – 45
Термін видання: березень
Статистичний бюлетень
«Основні економічні показники виробництва продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах за 2011 рік»
Наводяться дані про кількість господарств, чисельність працівників, наявність основних фондів, земле-користування, виробництво продукції рослинництва і тваринництва, фінансові результати, валовий доход, фонд оплати праці у сільськогосподарських підприємствах.

Кількість сторінок – 95
Термін видання: червень
Статистичний бюлетень
«Виробництво основних продуктів тваринництва та чисельність поголів ' я худоби та птиці у сільськогосподарських підприємствах»
Містить дані про виробництво усіх видів продукції тваринництва, чисельність худоби і птиці, приплід і падіж худоби по видах, продаж населенню великої рогатої худоби, свиней і птиці по області у розрізі районів по сільськогосподарських підприємствах, які звітують за оперативною звітністю.

Кількість сторінок – 35
Термін видання: щомісячно
Статистичний бюлетень
«Виробництво основних продуктів тваринництва та чисельність поголів'я худоби та птиці у сільськогосподарських підприємствах у 2011 році»
У річному бюлетені наводяться дані про виробництво продукції тваринництва по видах худоби, продуктивність і рух поголів'я худоби і птиці усіх видів, наявність і відгодівлю в цілому по області та по містах і районах.

Кількість сторінок – 120
Термін видання: березень

Статистичний бюлетень
«Підсумки обліку худоби станом на 1 січня 2012 року»
Наводяться дані про чисельність худоби по видах у всіх категоріях господарств, сільськогосподарських підприємствах і господарствах населення.

Кількість сторінок – 20
Термін видання : травень
Статистичний бюлетень
«Реалізація продукції сільськогосподарськими підприємствами»
Містить дані про реалізацію основних видів сільськогосподарської продукції за напрямками реалізації і ціни, що склалися за каналами реалізації у розрізі міст та районів області.

Кількість сторінок – 60
Термін видання: щомісячно
Статистичний бюлетень
«Реалізація продукції сільськогоспо-дарськими підприємствами у 2011 році»
У річному бюлетені наводяться дані про обсяги реалізації основних видів сільсько-господарської продукції по всіх напрямках реалізації і цінах, у тому числі у розрізі культур та видів тварин у розрізі міст та районів області.

Кількість сторінок – 122
Термін видання: лютий
Статистичний бюлетень
«Наявність сільсько-господарської техніки та енергетичних потужностей в сільському господарстві за 2011 рік»
Наводяться дані про наявність техніки у сільськогосподарських підприємствах по регіонах області.

Кількість сторінок – 60
Термін видання: травень
 
8. СТАТИСТИКА НЕФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
Статистичний збірник
«Діяльність підприємств сфери послуг Луганської області»
Містить інформацію про основні показники роботи підприємств, що ідентифікуються за основним видом діяльності як підприємства сфери нефінансових послуг, у розрізі міст та районів області за 2004–2011 роки.

Кількість сторінок – 350
Термін видання: серпень
Статистичний збірник
«Транспорт і зв'язок Луганської області»
Містить дані, які характеризують транспортний комплекс і зв ' язок області за 1990-2011 роки. Інформація містить основні показники роботи та використання залізничного, автомо-більного, авіаційного транспорту, трамваїв, тролейбусів та зв ' язку. Наведено дані про транспортну мережу, рух робочої сили, капітальні вкладення підприємств і організацій у розвиток і структурну перебудову галузей «Транспорт» і «Зв ' язок».

Кількість сторінок – 90
Термін видання: серпень
Статистичний бюлетень
«Автомобільний транспорт Луганської області у 2011 році»
Містить дані про наявність автотранспорту, його види, основні засоби, використання автотранспорту та вплив його на навколишнє середовище. Дані наведено в розрізі міст та районів області та за видами економічної діяльності.

Кількість сторінок – 30
Термін видання: травень
 
9. МІЖГАЛУЗЕВА СТАТИСТИКА ПІДПРИЄМСТВ
Статистичний збірник
«Основні показники діяльності малих підприємств Луганської області»
Висвітлює основні показники роботи малих підприємств. Наводиться інформація про середньорічну кількість працівників, середньомісячну заробітну плату, обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг), валові капітальні інвестиції, витрати на інформатизацію. Дані наведені за видами економічної діяльності та по регіонах області.

Кількість сторінок – 100
Термін видання: грудень
Статистичний збірник
«Діяльність підприємств Луганської області»
Наведено основні показники роботи підприємств Луганської області. Вміщує інформацію про середньорічну кількість працівників, середньомісячну заробітну плату, обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг), валові капітальні інвестиції, витрати на інформатизацію. Дані наведені за видами економічної діяльності та по регіонах області.

Кількість сторінок – 100
Термін видання: грудень
Статистичний збірник
«Фінансовий стан підприємств Луганської області»
Містить інформацію про бухгалтерські баланси підприємств, оборотні кошти, власний капітал, дебіторську і креди-торську заборгованість, рентабельність, фінансові результати. Інформація розподілена за видами економічної та промислової діяльності по області та по регіонах.

Кількість сторінок – 115
Термін видання: грудень
Статистичний збірник
«Фінансовий стан малих підприємств за регіонами Луганської області»
Містить інформацію про активи, пасиви, зобов'язання, фінансові результати, рентабельність підприємств малого бізнесу. Матеріал надано за регіонами області та за видами економічної діяльності. 

Кількість сторінок – 115
Термін видання: грудень
 
10. СТАТИСТИКА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Статистичний збірник
«Зовнішня торгівля товарами та послугами підприємств Луганської області»
Наведені дані про експорт-імпорт товарів за видами угод (давальницька сировина, продукція з давальницької сировини), країнами, групами товарів. Окремим розділом наведено інформацію про експорт-імпорт послуг. Інформація надається по країнах світу, видах економічної діяльності, а також по регіонах області за ряд років. Усі показники наведено у доларах США.

Кількість сторінок – 50
Термін видання: липень
Статистичний збірник
«Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності у Луганській області»
Містить інформацію про прямі іноземні інвестиції в область та з області в економіку країн світу, а також дані про капітальні інвестиції.

Кількість сторінок – 35
Термін видання: липень
 
11. СТАТИСТИКА ОПТОВОЇ ТА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
Статистичний збірник
«Оптова торгівля Луганської області»
Містить інформацію про продаж і запаси товарів (продукції) підприємствами оптової торгівлі. Дані наведено по групах продукції. Інформація надається по області та по регіонах.

Кількість сторінок – 60
Термін видання: травень
Статистичний збірник
«Роздрібна торгівля Луганської області»
Містить дані, що характеризують роздрібну торгівлю за період з 2000 по 2011 роки. Наведено дані про роздрібний товаро-оборот та товарні запаси, індекси фізичного обсягу товарообороту, по області та по регіонах, а також структуру грошових витрат домогосподарств, фінансовий стан торгових підприємств.

Кількість сторінок – 120
Термін видання: липень
 
12. СТАТИСТИКА ПРАЦІ
Статистичний збірник
«Праця в Луганській області у 2011 році»
Містить інформацію з праці, яка базується, в основному, на звітності підприємств і охоплює питання зайнятості, зареєстро-ваного ринку праці, заробітної плати, стану її виплати тощо. Інформація висвітлює дані за видами економічної діяльності, по області, містах та районах, по Україні та її регіонах.

Кількість сторінок – 250
Термін видання: жовтень
Статистичний збірник
«Економічна активність населення Луганської області у 2011 році»
Представлені результати щомісячного вибіркового обстеження населення (домогосподарств) Луганської області з питань економічної активності. Вміщує дані про реальний стан ринку праці, зайнятості та безробіття населення. Дані наведені за статтю, місцем проживання, освітою, віковими групами населення. Інформація висвітлює дані по області, Україні та її регіонах.

Кількість сторінок – 140
Термін видання: вересень
 
13. СТАТИСТИКА НАСЕЛЕННЯ
Демографічний щорічник
«Населення Луганської області, 2011р.»
Вміщує узагальнену характеристику демографічної ситуації в області, дані про адміністративно-територіальний розподіл області, чисельність, статево-віковий склад населення, народжуваність, смертність, природний приріст (скорочення), захворюваність, шлюби і розлучення, міграцію населення. Дані про народжених згруповані за статтю дітей та віком матері, число померлих – за статтю, віковими групами та причинами смерті. Інформацію наведено в динаміці в цілому по області, містах та районах.

Кількість сторінок – 185
Термін видання: серпень
Статистичний збірник
«Чисельність населення Луганської області на 1 січня 2012 року»
Збірник містить дані про кількість адміністративно-територіальних одиниць; про кількість наявного та постійного населення по міськрадах та районах області; про середньорічну чисельність населення; про чисельність наявного населення міськрад, міст, селищ міського типу, районів та сільської місцевості, а також аналіз даних, що впливають на формування чисельності населення області.

Кількість сторінок – 35
Термін видання: квітень
Економічна доповідь
«Демографічна ситуація у Луганській області у 2011 році»
Вміщує характеристику та аналіз демографічної ситуації області, дані по дошкільних закладах області, захворю-ваності населення.

Кількість сторінок – 8
Термін видання: липень
 
14. СТАТИСТИКА СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
Статистичний збірник
«Жінки та чоловіки у Луганській області»
У гендерному аспекті будуть представлені дані про чисельність населення, питому вагу окремих вікових груп у загальній чисельності населення, середню очікувану тривалість життя, середній вік, чисельність хворих, рівень освіти, підготовку спеціалістів по галузевих групах, розподіл населення за економічною активністю, рівень безробіття, зайнятість населення по галузях економіки, середньомісячну заробітну плату працівників, злочинність. До збірника буде включена гендерна статистика у цілому по області та окремі показники у регіональному розрізі, будуть наведені співставлення окремих показників з аналогічними показниками по Україні та інших регіонах країни.

Кількість сторінок – 140
Термін видання : липень
Економічна доповідь
«Житловий фонд у Луганській області у 2011 році»
Містить характеристику житлового фонду області та аналіз його стану, обладнання житлового фонду видами благоустрою, оплати житлово-комунальних послуг та надання субсидій, житлове будівництво.

Кількість сторінок – 40
Термін видання: червень
 
15. СТАТИСТИКА НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ
Статистичний збірник
«Наукова та інноваційна діяльність у Луганській області»
Вміщує дані про структуру наукових організацій, чисельність та характеристику наукового потенціалу, обсяги фінансування наукових досліджень і розробок, витрати на інноваційну діяльність в промисловості та джерела фінансування, реалізацію інноваційної продукції. Дані у збірнику наведено у розрізі регіонів, видів економічної діяльності, секторів наук.

Кількість сторінок – 100
Термін видання: липень
 
16. ОБСТЕЖЕННЯ УМОВ ЖИТТЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ
Статистичний збірник
«Луганщина у складі Донецького економічного району»
Містить інформацію щодо становища домогосподарств Луганської області у складі району, структури витрат, грошових та сукупних, порівняно з районом, частки витрат домогосподарств у районі. Порівнюються джерела надходжень грошових та сукупних доходів, споживання продуктів харчування.

Кількість сторінок – 41
Термін видання: січень
Статистичний збірник
«Ресурси і витрати домогосподарств Луганської області у 2011році»
Містить інформацію щодо структури грошових, споживчих витрат домогосподарств, грошових витрат на харчування, сукупних витрат, включаючи пільги та субсидії, витрати на підсобне господарство, допомогу родичам, по усіх видах витрат, тобто охорона здоров ' я, освіта, транспорт, зв ' язок, відпочинок і культура. Також наведена інформація щодо джерел надходження грошових та сукупних витрат, споживання продуктів харчування. Дані порівнюються з показниками по Україні та Донецькою областю.

Кількість сторінок – 40
Термін видання: вересень
Статистичний збірник
«Самооцінка домогосподарствами Луганської області рівня своїх доходів»
Містить інформацію щодо самооцінки домогосподарствами рівня своєї матеріальної забезпеченості, можливості забезпечення якісного харчування. Визначення пріоритетів у витратах, найбільших цінностей у житті, свого місця у верстах населення та прогноз необхідної суми коштів, щоб не почувати себе бідними, очікувань стосовно перспектив зміни у наступні 12 місяців свого економічного становища.

Кількість сторінок – 22
Термін видання: серпень
Статистичний збірник
«Самооцінка населенням Луганської області стану здоров'я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги у 2011р.»
Містить суб'єктивну інформацію щодо оцінки населенням стану свого здоров'я, види захворювань, до кого зверталися за допомогою та з якої причини. Розподіл причин, з яких окремі члени домо-господарств не змогли отримати необхідну медичну допомогу.

Кількість сторінок – 21
Термін видання: квітень
Статистичний бюлетень
«Витрати і ресурси домогосподарств Луганської області»
Виходить щоквартально.
Містить інформацію щодо структури витрат домогосподарств на непродовольчі товари та продукти харчування, джерел надходження грошових та сукупних ресурсів.  

Кількість сторінок – 22
Термін видання: березень, червень, жовтень, грудень
Буклет
«Життєвий рівень домогосподарств із дітьми Луганської області у 2011 році»
Містить інформацію щодо частки домогосподарств з дітьми, кількості дітей, структури їхніх доходів та витрат.

Кількість сторінок – 2
Термін видання: грудень
Буклет
«Соціально-демографічні характеристики домогосподарств Луганської області»
Містить інформацію умов життя домогосподарств, кількості членів домогосподарства, задоволеності житлом.

Кількість сторінок – 2
Термін видання: вересень
 
17. ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР
Статистичний бюлетень
«Показники Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України в Луганській області»
Виходить двічі на рік: за 2011 рік та І півріччя 2012 року. Наведено дані, що відображають характерні зміни у кількості та структурі суб'єктів Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

Кількість сторінок – 40
Термін видання: лютий, серпень

При публікації матеріалів посилання на Головне управління статистики у Луганській області обов'язкове.
© Головне управління статистики у Луганській області