Обсяг реалізованої продукції за основними видами промислової діяльності за січень–травень 2011 року


  Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств(без ПДВ та акцизу)  Довідково: структура обсягу реалізованої промислової продукції, без урахування вартості електроенергії, газу та води, придбаних для перепродажу, %
тис.грн. у % до всієї реалізованої продукції
       
Промисловість 39121981,5 100,0 100,0
Добувна та переробна промисловість 33856234,7 86,5 92,2
Добувна промисловість 4952513,7 12,7 13,5
Переробна промисловість 28903721,0 73, 8 78,7
з неї

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 938464,6 2,4 2, 5
легка промисловість 123350,6 0,3 0,3
оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів 16852,8 0,0 0,0
целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність 618945,5 1,6 1,7
виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення … 1 … 1 … 1
хімічна та нафтохімічна промисловість 3473307,4 8,9 9,5
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 469561,7 1,2 1,3
металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів 10417811,7 26,6 28,4
машинобудування 3772860,3 9,6 10,3
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 5265746,8 13,5 7,8

________________________________________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику“.