ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління

статистики у Луганській області

27.04.2017 року 35

 

                                                                                                                                                                                  

ПОРЯДОК

складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію,

розпорядником якої є Головне управління статистики

у Луганській області

 

І. Складання та подання запитів на публічну інформацію

1.1. Запит на отримання публічної інформації (далі – запит) подається Головному управлінню статистики у Луганській області (далі – ГУС) фізичною або юридичною особою, об’єднаннями громадян без статусу юридичної особи в усній або письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом чи телефоном.

1.2. Запит складається у довільній формі.

1.3. Запит повинен містити:

·         прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер контактного телефону (якщо такий є);

·         загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

1.4. Запит може бути поданий Головному управлінню статистики у Луганській області:

на поштову адресу:93404, м.Сєвєродонецьк, бульв.Дружби Народів, 32-а

на електронну адресу:gus_lg@ukrstat.gov.ua.

 

ІІ. Розгляд запитів на отримання публічної інформації

2.1. Відповідь на запит надається ГУС протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту. Відлік строку розгляду запиту розпочинається з дня його реєстрації у журналі вхідної кореспонденції.

2.2. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

2.3. При надходженні запиту на публічну інформацію, він підлягає реєстрації у службі діловодства. На запиті проставляється відповідний штамп із зазначенням реєстраційного індексу та дати отримання запиту на публічну інформацію. Служба діловодства невідкладно передає запит відповідальному за надання відповіді підрозділу - «Управлінню поширення інформації та комунікацій» (далі – відповідальний підрозділ).

2.4. Відповідальний підрозділ ГУС невідкладно передає запит самостійному структурному підрозділу (підрозділам), який (які) володіє (ють) запитуваною інформацією. Для забезпечення виконання запиту відповідальний підрозділ здійснює координацію дій виконавців запиту і має право скликати наради.

2.5. Керівники структурних підрозділів (управлінь), начальники відділів уповноважені на надання відповідей на запити на публічну інформацію у випадках, коли запитувана інформація належить до сфери діяльності підрозділу. За результатами розгляду таких запитів структурні підрозділи надають інформаційні матеріали або проекти відповідей та їх електронні копії до відповідального підрозділу, що відноситься до сфери їх повноважень, за підписом керівника структурного підрозділу у контрольно-реєстраційній картці, де зазначається дата прийняття запиту на розгляд та дата надання відповіді на нього.

2.6. Посадові особи відповідального підрозділу надають остаточну відповідь на запит. У разі, якщо запитувана інформація належить до сфери діяльності двох або більше підрозділів узагальнена відповідь надається відповідальним підрозділом ГУС шляхом поєднання наданої інформації декількох структурних підрозділів.

2.7. Усі відповіді на запити реєструє відповідальний підрозділ ГУС у спеціальному журналі. Індекс відповіді на запит складається з індексу відповідального підрозділу, індексу за номенклатурою справ, порядкового номера реєстрації вихідного документа у журналі розгляду та реєстрації відповідей на запити на публічну інформацію з початку року та літер «ПІ».

2.8. Запити та документи щодо їх розгляду централізовано зберігаються у відповідальному підрозділі.

2.9. Якщо на адресу ГУС надійшов запит на отримання публічної інформації, розпорядником якої не є ГУС, відповідальний підрозділ ГУС повідомляє про це запитувача в строк, що не перевищує п’яти робочих днів. Якщо точно відомо, хто володіє запитуваною інформацією, відповідальний підрозділ пересилає запит належному розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це запитувача.

2.10. При переадресуванні запиту повністю або частково до належного розпорядника, розпорядник, який отримав запит, надає копію відповіді відповідальному підрозділу, до якого першочергово надійшов запит, в межах визначеного Законом строку розгляду запиту.

 

ІІІ. Плата за надання інформації

3.1. Інформація на запит надається безоплатно.

3.2. Відшкодування запитувачем фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється в разі потреби виготовлення більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з першої сторінки.

3.3. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначається Держстатом в межах граничних норм згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію»

3.4. У разі надання особі інформації про неї та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

 

ІV. Відмова та відстрочення в задоволенні запиту на публічну інформацію

4.1. У задоволенні запиту може бути відмовлено в разі, якщо:

ГУС не володіє і не зобов’язане відповідно до своєї компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 3.2 розділу ІІІ цього Порядку;

не дотримано вимог до складання та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

4.2. Якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється у письмовій формі не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

4.3. Якщо розпорядник зобов’язаний володіти певною інформацією, але фактично вона відсутня, то в запиті такої інформації не може бути відмовлено на підставі пункту 1 частини 1 статті 22 Закону.

Якщо відсутні інші підстави для відмови, та така інформація повинна бути створена або отримана. При цьому службові особи, внаслідок дій чи бездіяльності яких відповідна інформація відсутня в розпорядника, притягаються до відповідальності.

Таким чином, описана ситуація є, по суті, винятком із загального правила, що на інформаційний запит інформація не повинна створюватися. Виходячи з принципів максимальної відкритості та пріоритету доступу до інформації невиконання розпорядником свого обов’язку щодо володіння певною інформацією не повинно призводити до відмови в задоволенні запиту і порушення права особи на доступ до інформації.

Водночас, обов’язок створити чи отримати інформацію у випадку, коли розпорядник зобов’язаний нею володіти, обмежується практичною можливістю – наприклад, якщо інформація не може бути відтворена, якщо відсутні первинні дані чи існують інші обставини, які виключають можливість створення чи отримання інформації.

4.4. У разі нечіткості запиту необхідно попросити запитувача його конкретизувати, а якщо він цього не зробить – виникає підстава для відмови в задоволенні запиту (з посиланням на пункт 4 частини 1 статті 22 та пункт 2 частини 5 статті 19 Закону). При цьому слід пам’ятати, що уточнення змісту запиту не перериває строку відповіді на запит, передбаченого Законом.

4.5. При запитуванні інформації, наявної на офіційному веб-сайті Головного управління статистики у Луганській області чи інших у загальнодоступних джерелах, така інформація має бути надана у відповідь на запит. Посилання на загальнодоступні джерела визнається Законом як неправомірна відмова, що тягне за собою встановлену Законом відповідальність.

4.6. Якщо запит стосується довідкових, інформаційних, статистичних, аналітичних та інших матеріалів, які були раніше створені і якими розпорядник володіє, то такі матеріали надаються на запит. Якщо це потребує пошуку серед значної кількості даних (у різних структурних підрозділах розпорядника), то можна продовжити строк надання відповіді згідно із Законом. Якщо ж запит стосується матеріалів, які не існують або якими розпорядник не володіє, а задоволення запиту вимагає створення нової інформації шляхом аналітичної роботи (нових статистичних спостережень), то в задоволенні такого запиту може бути відмовлено.

4.7. Інформація про фізичних осіб – підприємців, яка включається до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, є відкритою і не може бути визнана конфіденційною. Доступ до неї надається без згоди особи, оскільки такий доступ санкціоновано законом. Такою інформацією, зокрема, є: ПІБ, місце проживання, види діяльності, дані про державну реєстрацію та про постановку на облік у державних органах.

Якщо запитується інформація, яка не міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців і яка згідно з іншими законами є конфіденційною (наприклад, місце і дата народження), то така інформація не надається. Це не стосується інформації про місце проживання особи, яка є відкритою згідно із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».

4.8. Якщо у розпорядника відсутня інформація з якихось питань, то він повинен переадресувати запит повністю або частково до належного розпорядника, якщо йому за статусом або характером діяльності відомо чи повинно бути відомо, хто цією інформацією володіє. Розпорядник, який отримав запит, повідомляє запитувача в межах визначеного Законом строку розгляду запиту про переадресування запиту належному розпоряднику. Якщо належний розпорядник не відомий, у первинного розпорядника з’являється підстава для відмови в запиті.

4.9. Якщо під час опрацювання запиту розпорядник встановив, що задоволення запиту вимагає копіювання або друку більше ніж 10 сторінок копій документів, він повинен у 5- або (якщо строк) 20- розгляду було продовжено денний строк надати запитувачу відповідь – вказати на необхідність внесення плати для відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк. Таким чином буде виконано обов’язок розпорядника відповідно до статті 21 Закону, і запит може бути знятий з контролю. Слід також звернути увагу, що в разі ненадходження коштів за копіювання та друк цей запит не можна вважати задоволеним, як і не можна вважати, що в отриманні інформації було відмовлено.

4.10. Рішення, дії чи бездіяльність працівників ГУС з питань доступу до публічної інформації можуть бути оскаржені відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».