Основні показники діяльності малих підприємств за видами економічної діяльності у 2008 році1

  Кількість
найманих
працівників (штатні та
позаштатні
працівники),
осіб
Середньомісячна заробітна плата найманих
працівників, грн.
Обсяг реалізованої
продукції
(робіт, послуг),
тис.грн.
Усього2 72071 886,32 15525355,4
у тому числі      
Сільськегосподарство, мисливство та лісовегосподарство 4715 766,58 386037,1
Промисловість 15060 922,05 1545698,8
Будівництво 9152 980,47 1425086,8
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 17987 809,93 10720581,2
торгівляавтомобілями та
мотоциклами, їхтехнічне
обслуговування та ремонт
1866 905,05 847582,8
оптоваторгівляіпосередництво в оптовійторгівлі 12200 777,66 9384120,6
роздрібнаторгівля; ремонт побутовихвиробівта
предметівособистоговжитку
3921 865,04 488877,8
Діяльністьготелів та ресторанів 1553 630,47 43900,6
Діяльність транспорту та зв’язку 4074 788,22 329596,1
Фінансовадіяльність 705 1304,56 145866,7
Операціїзнерухомиммайном, оренда, інжиніринг та наданняпослугпідприємцям 14599 986,90 800005,8
Освіта 474 680,91 10722,2
Охороназдоров’я та наданнясоціальноїдопомоги 968 585,39 37947,6
Наданнякомунальних та індивідуальнихпослуг; діяльність у сферікультури та спорту 2757 878,06 79906,9

1Дані наведено без фермерських господарствта банків.

2Дані наведено з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.