Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у Луганській області за видами економічної діяльності у 2014 році1

 

 

2014

тис.грн.

у % до підсумку

Промисловість2

33599999,1

100,0

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

6192262,2

18,4

Переробна промисловість

25728143,2

76,6

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

406926,0

1,2

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

64345,9

0,2

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

1727252,5

5,1

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

3

3

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

3273761,8

9,7

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

3

3

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

254722,1

0,8

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин та устатковання

12817826,9

38,2

машинобудування

4522860,0

13,5

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

612524,1

1,8

виробництво електричного устатковання

37122,0

0,1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

179470,1

0,6

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

3693743,8

11,0

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

257819,0

0,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

1470120,8

4,4

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

209472,9

0,6

 

___________

1 Без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ та частини зони проведення антитерористичної операції.

2 Дані уточнено з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

3 Дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.