Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

у січнігрудні 2020 року1

(попередні дані)

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

18959456,9

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

12958264,7

68,3

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

603597,4

3,2

Переробна промисловість

С

12354667,3

65,1

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

898247,5

4,7

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

к

к

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

3079077,0

16,2

виробництво коксу та продуктів  нафтоперероблення

19

-

-

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

4541864,3

24,0

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

605125,0

3,2

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

235402,5

1,2

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1746030,5

9,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

5553241,4

29,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

447950,8

2,4

_____________

1 Без урахування тимчасово окупованої території у Луганській області.

 Примітка. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.