Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2019 році1

(остаточні дані)

 

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

21908473,0

100

Добувна та переробна промисловість

B+C

14153953,2

64,6

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1135915,0

5,2

Переробна промисловість

С

13018038,2

59,4

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

932350,1

4,3

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

к

к

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

3420349,5

15,6

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

3388041,2

15,5

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

524954,4

2,4

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

169240,0

0,8

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

2935804,9

13,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

7209625,8

32,9

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

544894,0

2,5

_____________

1 Без урахування тимчасово окупованої території у Луганській області.

 

Примітка. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.