Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності у січні–грудні 2016 року1

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї

реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

36908167,0

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

29719055,6

80,5

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

7439115,6

20,2

Переробна промисловість

С

22279940,0

60,3

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

604757,5

1,6

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

2

2

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

2701306,9

7,3

виробництво коксу та продуктів  нафтоперероблення

19

2

2

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

3239099,9

8,8

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

2

2

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

311508,9

0,8

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

10764426,1

29,2

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1409436,8

3,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

6849840,0

18,6

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

339271,4

0,9

___________

1 Дані можуть бути уточнені.

2 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.