Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

за січень–листопад 2021 року1

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

22185443,2

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

14419858,7

65,0

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

866893,9

3,9

Переробна промисловість

С

13552964,8

61,1

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

791365,2

3,6

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

к

к

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

к

к

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

4963080,0

22,4

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

813501,2

3,7

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

148615,8

0,7

машинобудування

26-30

1126801,4

5,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

7350567,1

33,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

415017,4

1,9

____________

1 Без урахування тимчасово окупованої території у Луганській області.

 Примітка. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.