Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

у січнілистопаді 2020 року1

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

16826995,3

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

11834910,2

70,3

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

545290,8

3,2

Переробна промисловість

С

11289619,4

67,1

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

825527,7

4,9

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

к

к

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

2797223,9

16,6

виробництво коксу та продуктів  нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

4120254,6

24,5

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

550489,3

3,3

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

228103,5

1,4

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1646675,1

9,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

4583413,0

27,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

408672,1

2,4

_____________

1 Без урахування тимчасово окупованої території у Луганській області.

 Примітка. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.