Обсяг реалізованої промислової продукції у Луганській області

за основними видами діяльності

у січні–листопаді 2018 року1

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї

реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

20748463,2

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

14380652,9

69,3

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1569533,9

7,6

Переробна промисловість

С

12811119,0

61,7

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

693239,4

3,3

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

98023,7

0,5

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

4266325,7

20,6

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

3003725,7

14,5

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

2

2

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

448317,4

2,2

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

79896,5

0,4

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

3289514,2

15,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

5969047,0

28,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

398763,3

1,9

 

________________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.