Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності у січні–листопаді 2016 року1

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

32657521,9

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

26618382,4

81,5

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

6703171,3

20,5

Переробна промисловість

С

19915211,1

61,0

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

560445,2

1,7

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

2

2

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

2444716,1

7,5

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

2

2

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

2772793,4

8,5

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

2

2

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

283548,1

0,9

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

9542947,6

29,2

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1323638,2

4,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

5743357,2

17,6

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

295782,3

0,9

___________

1 Дані можуть бути уточнені.

2 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.