Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

у січніжовтні 2020 року1

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

14846436,8

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

10635029,4

71,6

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

487668,9

3,3

Переробна промисловість

С

10147360,5

68,3

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

760179,6

5,1

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

к

к

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

2503997,1

16,9

виробництво коксу та продуктів  нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

3738681,3

25,2

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

495192,5

3,3

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

132056,3

0,9

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1499938,1

10,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

3840735,8

25,9

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

370671,6

2,5

_____________

1 Без урахування тимчасово окупованої території у Луганській області.

 Примітка. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.