Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності у січні–жовтні 2016 року1

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

28840556,1

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

23792992,4

82,5

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

5840459,7

20,3

Переробна промисловість

С

17952532,7

62,2

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

505183,1

1,8

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

2

2

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

2174339,8

7,5

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

2

2

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

2364921,8

8,2

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

2

2

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

255779,9

0,9

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

8539813,0

29,6

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1293913,5

4,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

4779652,0

16,6

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

267911,7

0,9

 

___________

1 Дані можуть бути уточнені.

2 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.