Обсяг реалізованої промислової продукції у Луганській області за основними видами діяльності

 у січні–вересні 2017 року

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції

(товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї

реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

17238227,9

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

12520700,2

72,7

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

2451471,6

14,2

Переробна промисловість

С

10069228,6

58,5

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

437869,4

2,5

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

94412,8

0,5

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

2657300,5

15,4

виробництво коксу та продуктів  нафтоперероблення

19

1

1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

2474835,5

14,4

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

338099,3

2,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

1804876,9

10,5

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1487611,3

8,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

4489947,8

26,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

227579,9

1,3

 

_____________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.