Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності у січні–вересні 2016 року1

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

25700201,5

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

21430158,1

83,4

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

5072025,2

19,7

Переробна промисловість

С

16358132,9

63,7

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

450030,7

1,8

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

2

2

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

1906773,4

7,4

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

2

2

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

2024833,0

7,9

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

2

2

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

222191,9

0,9

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

7870820,7

30,6

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1232872,9

4,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

4041254,8

15,7

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

228788,6

0,9

___________

1 Дані можуть бути уточнені.

2 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.