Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

за січень–серпень 2021 року1

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

15304530,8

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

9857991,8

64,4

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

525871,1

3,4

Переробна промисловість

С

9332120,7

61,0

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

547770,9

3,6

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

к

к

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

к

к

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

-

-

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

3600018,0

23,5

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

539155,6

3,5

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

101635,7

0,7

машинобудування

26-30

757536,2

4,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

5143886,7

33,6

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

302652,3

2,0

_____________

1 Без урахування тимчасово окупованої території у Луганській області.

 Примітка. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.