Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності у січні–серпні 2016 року1

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

22894306,0

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

19023739,3

83,1

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

4425316,4

19,3

Переробна промисловість

С

14598422,9

63,8

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

398068,7

1,7

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

2

2

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

1645797,9

7,2

виробництво коксу та продуктів  нафтоперероблення

19

2

2

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1696905,0

7,4

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

2

2

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

189112,0

0,8

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

6997266,8

30,6

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1214633,3

5,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

3664861,2

16,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

205705,5

0,9

 

___________

1 Дані можуть бути уточнені.

2 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.