Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

за січень–липень 2021 року1

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

13041324,8

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

8443933,7

64,7

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

441487,5

3,4

Переробна промисловість

С

8002446,2

61,3

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

474911,1

3,6

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

к

к

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

к

к

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

-

-

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

3119689,9

23,9

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

441059,0

3,4

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

81576,1

0,6

машинобудування

26-30

691310,0

5,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

4336499,8

33,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

260891,3

2,0

_____________

1 Без урахування тимчасово окупованої території у Луганській області.

 Примітка. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.