Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

у січні–липні 2020 року1

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

10052461,8

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

6902687,6

68,7

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

343436,0

3,4

Переробна промисловість

С

6559251,6

65,3

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

484322,0

4,8

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

к

к

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

1678535,0

16,7

виробництво коксу та продуктів  нафтоперероблення

19

-

-

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

2622833,6

26,1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

323120,0

3,2

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

106744,9

1,1

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

676386,4

6,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

2894033,5

28,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

255740,7

2,5

_____________

1 Без урахування тимчасово окупованої території у Луганській області.

 Примітка. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.