Обсяг реалізованої промислової продукції у Луганській області

за основними видами діяльності

у січні–липні 2018 року1

 

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї

реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

13763270,6

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

9392060,0

68,2

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1025052,4

7,4

Переробна промисловість

С

8367007,6

60,8

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

418226,6

3,0

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

56967,5

0,4

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

2655536,2

19,3

виробництво коксу та продуктів  нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1753290,0

12,7

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

2

2

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

260384,5

1,9

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

57063,8

0,4

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

2598649,4

18,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

4138330,8

30,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

232879,8

1,7

 

________________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику"  щодо конфіденційності статистичної інформації.