Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності у січні–липні 2016 року1

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

19993778,9

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

16458173,7

82,3

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

3823369,4

19,1

Переробна промисловість

С

12634804,3

63,2

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

353061,7

1,8

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

2

2

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

1378198,6

6,9

виробництво коксу та продуктів  нафтоперероблення

19

2

2

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1508884,6

7,5

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

2

2

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

158151,1

0,8

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

6037400,3

30,2

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

940480,8

4,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

3355657,0

16,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

179948,2

0,9

 

___________

1 Дані можуть бути уточнені.

2 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.