Обсяг реалізованої продукції за основними видами промислової діяльності1 за січень–червень 2009 року
  Обсяг реалізованої промислової продукції,
робіт, послуг у відпускних цінах підприємств
(без ПДВ та акцизу)
Довідково:
структура обсягу
реалізованої
промислової продукції,
без врахування
вартості електроенергії,
газу та води, придбаних
для перепродажу, %
тис.грн. у % до всієї
реалізованої
продукції
Промисловість  24690640,0 100,0 100,0
Добувна та переробна промисловість 20795986,4 84,2 90,9
Добувна промисловість 3734175,9 15,1 16,3
Переробна промисловість   17061810,5 69,1 74,6
з неї      
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 1120840,7 4,5 4,9
Легка промисловість 37046,0 0,1 0,2
Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів 9470,3 0,0 0,0
Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність 362964,1 1,5 1,6
Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення 6932756,6 28,1 30,3
Хімічна та нафтохімічна промисловість 1705033,0 6,9 7,5
Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 240686,8 1,0 1,1
Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів 5494466,7 22,3 24,0
Машинобудування 1083079,5 4,4 4,7
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 3894653,6 15,8 9,1