Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

за січень–червень 2021 року1

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

11049057,9

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

6975229,6

63,1

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

360755,7

3,2

Переробна промисловість

С

6614473,9

59,9

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

385811,1

3,5

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

к

к

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

к

к

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

2631531,0

23,8

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

359416,8

3,3

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

50177,7

0,5

машинобудування

26-30

524491,7

4,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

3844537,2

34,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

229291,1

2,1

_____________

1 Без урахування тимчасово окупованої території у Луганській області.

 Примітка. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.