Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності у січні–червні 2016 року1

 

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

17627707,8

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

14395125,0

81,6

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

3276000,6

18,6

Переробна промисловість

С

11119124,4

63,0

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

297221,3

1,7

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

2

2

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

1150020,1

6,5

виробництво коксу та продуктів  нафтоперероблення

19

2

2

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1319423,5

7,5

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

2

2

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

130801,4

0,7

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

5318927,6

30,2

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

926573,7

5,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

3077475,0

17,5

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

155107,8

0,9

 

___________

1 Дані можуть бути уточнені.

2 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.