Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

за січень–травень 2021 року1

 

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

9561470,3

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

5880090,8

61,5

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

294342,2

3,1

Переробна промисловість

С

5585748,6

58,4

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

319435,3

3,3

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

к

к

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

к

к

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

2358109,4

24,7

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

281107,7

2,9

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

34010,5

0,4

машинобудування

26-30

455191,0

4,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

3491458,0

36,5

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

189921,5

2,0

_____________

1 Без урахування тимчасово окупованої території у Луганській області.

 Примітка. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.