Обсяг реалізованої промислової продукції у Луганській області за основними видами діяльності

у січні–травні 2017 року1

 

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції

(товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї

реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

12034869,9

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

8468128,1

70,4

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

2001448,1

16,7

Переробна промисловість

С

6466680,0

53,7

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

253343,3

2,1

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

49766,0

0,4

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

1381000,4

11,5

виробництво коксу та продуктів  нафтоперероблення

19

2

2

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1446915,1

12,0

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

2

2

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

174929,8

1,5

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

1728958,3

14,4

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

958020,8

8,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

3442789,7

28,6

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

123952,1

1,0

 

     ___________

       1 Без урахування частини зони проведення антитерористичної операції.

       2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.