Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності у січні–травні 2016 року1

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

16346327,9

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

13396406,1

81,9

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

3016862,1

18,5

Переробна промисловість

С

10379544,0

63,4

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

241428,4

1,5

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

2

2

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

940631,7

5,8

виробництво коксу та продуктів  нафтоперероблення

19

2

2

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1146682,1

7,0

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

2

2

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

101582,2

0,6

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

5284629,2

32,3

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

899285,3

5,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

2821801,4

17,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

128120,4

0,8

 

___________

1 Дані можуть бути уточнені.

2 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.