Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

за січень–квітень 2021 року1

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

7846217,7

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

4543443,0

57,9

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

228341,0

2,9

Переробна промисловість

С

4315102,0

55,0

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

256167,1

3,3

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

к

к

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

к

к

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

-

-

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1908281,4

24,3

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

209722,6

2,7

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

28126,9

0,4

машинобудування

26-30

279346,4

3,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

3150059,0

40,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

152715,7

1,9

_____________

1 Без урахування тимчасово окупованої території у Луганській області.

 Примітка. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.