Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

у січні–квітні 2020 року1

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

6188180,4

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

3990757,5

64,5

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

203896,9

3,3

Переробна промисловість

С

3786860,6

61,2

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

277440,4

4,5

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

к

к

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

975484,0

15,8

виробництво коксу та продуктів  нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1737030,5

28,1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

177786,4

2,9

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

68506,8

1,1

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

155833,3

2,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

2057878,1

33,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

139544,8

2,3

_____________

1 Без урахування тимчасово окупованої території у Луганській області.

 Примітка. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.