Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

у січні–березні 2020 року1

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

4923436,0

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

3138677,3

63,7

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

162429,1

3,3

Переробна промисловість

С

2976248,2

60,4

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

197226,8

4,0

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

к

к

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

716531,2

14,6

виробництво коксу та продуктів  нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1423492,5

28,9

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

130270,8

2,6

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

57411,6

1,2

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

129312,3

2,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

1681948,2

34,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

102810,5

2,1

_____________

1 Без урахування тимчасово окупованої території у Луганській області.

 Примітка. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.