Обсяг реалізованої промислової продукції у Луганській області за основними видами діяльності

у січні-березні 2017 року1,2

 

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції

(товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї

реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

9337969,4

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

6575980,3

70,4

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1783677,0

19,1

Переробна промисловість

С

4792303,3

51,3

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

134540,5

1,4

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

22551,5

0,2

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

785910,0

8,4

виробництво коксу та продуктів  нафтоперероблення

19

2

2

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

993559,3

10,6

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

2

2

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

94389,8

1,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

1719106,5

18,4

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

694822,9

7,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

2678744,4

28,7

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

83244,7

0,9

 

___________

1 Без урахування частини зони проведення антитерористичної операції.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику"  щодо конфіденційності інформації.