Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності у січні–березні 2016 року1

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

9813607,0

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

7768691,9

79,2

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1908862,7

19,5

Переробна промисловість

С

5859829,2

59,7

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

126926,5

1,3

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

2

2

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

486313,2

5,0

виробництво коксу та продуктів  нафтоперероблення

19

2

2

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

785256,0

8,0

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

2

2

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

55418,3

0,6

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

2852098,0

29,1

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

485183,8

4,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

1977306,6

20,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

67608,5

0,7

 

___________

1 Дані можуть бути уточнені.

2 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.