Обсяг реалізованої промислової продукції у Луганській області за основними видами діяльності
у січні
лютому 2017 року1,2

 

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції

(товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї

реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

7277500,9

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

5318934,1

73,1

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1632605,6

22,4

Переробна промисловість

С

3686328,5

50,7

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

84277,2

1,2

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

13001,0

0,2

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

454526,9

6,2

виробництво коксу та продуктів  нафтоперероблення

19

2

2

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

749245,0

10,3

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

2

2

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

52849,2

0,7

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

1462668,2

20,1

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

576459,5

7,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

1899831,2

26,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

58735,6

0,8

 

___________

1 Без урахування частини зони проведення антитерористичної операції.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.