Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності  за січень 2016 року 1, 2

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн.

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

2817428,2

100

Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

B+C+D

2800439,2

99,4

Добувна та переробна промисловість

B+C

2070358,2

73,5

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

628753,7

22,3

Переробна промисловість

С

1441604,5

51,2

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

32208,0

1,1

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

5766,6

0,2

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

135346,3

4,8

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

3

3

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

79431,8

2,8

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

3

3

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

9844,6

0,3

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

768326,3

27,3

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

172520,8

6,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

730081,0

25,9

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

16989,0

0,6

______________

Короткострокові дані щодо обсягу реалізованої промислової продукції розроблено на підставі місячної звітності. Дані за видами промислової діяльності сформовані за  функціональним принципом (по однорідних продуктах).

2 Дані можуть бути уточнені.

3 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.