Наявність та стан основних засобів, довгострокових біологічних активів рослинництва та тваринництва, інвестиційної нерухомості за 2008 рік1

  У фактичних цінах на кінець року, млн. грн. Ступінь зносу,у %
первісна (переоцінена) вартість залишкова вартість
Всього2 99572 47655 52,6
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство 2436 1359 44,2
сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги, включаючи довгострокові біологічні активи тваринництва та рослинництва 2401 1343 44,1
лісове господарство та   пов’язані з ними послуги 35 16 54,8
Рибальство, рибництво 4 1 76,1
Промисловість 41474 23050 44,4
добувна 14071 8342 40,7
переробна 23006 12731 44,7
виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 4397 1977 55,0
Будівництво 1112 658 40,8
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 2335 1572 32,7
Діяльність готелів та ресторанів 782 363 53,6
Діяльність транспорту та зв’язку 19960 4647 76,7
Фінансова діяльність 719 525 27,0
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 24101 12223 49,3
Державне управління 1229 547 55,5
Освіта 2030 735 63,8
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 1350 525 61,1
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 968 408 57,9
Із загального підсумку      
вартість житлових будівель 22598 11284 50,1

__________________

1 Дані з основних засобів наведено з урахуванням вартості основних засобів індивідуального житлового будівництва.

2 Включаючи вартість земельних ділянок та інвестиційної нерухомості, нерозподілену за видами економічної діяльності.