Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування Луганської області  за видами промислової діяльності за січень-березень 2017 року1

 (тисрн)

 

Код за КВЕД-2010

 

Фінансовий результат до оподаткування

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Промисловість

B+C+D+E

-6016327,1

46,8

293779,8

53,2

6310106,9

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

-4814746,1

16,7

388,9

83,3

4815135,0

Переробна промисловість

C

-1152735,9

52,9

259751,0

47,1

1412486,9

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10+11+12

3465,0

70,0

5700,0

30,0

2235,0

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13+14+15

2

2

2

2

2

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

16+17+18

2

2

2

2

2

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

2

2

2

2

2

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

20529,6

55,6

30517,0

44,4

9987,4

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

2

2

2

2

2

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22+23

-54928,0

37,5

2549,0

62,5

57477,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24+25

-761651,0

40,0

211,0

60,0

761862,0

машинобудування

26+27+28+29+30

31900,0

66,7

169556,0

33,3

137656,0

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

2

2

2

2

2

виробництво електричного устатковання

27

-

-

-

-

-

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

2

2

2

2

2

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29+30

-125649,0

60,0

11036,0

40,0

136685,0

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

31+32+33

-1495,5

-

-

100,0

1495,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

-38527,1

60,0

31291,9

40,0

69819,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

-10318,0

20,0

2348,0

80,0

12666,0

___________

1Без урахування частини зони проведення антитерористичної операції.

2Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.