Архів: 2012
Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності за січень-березень 2013 року

(тис.грн.)
  Фінансовий
результат
(сальдо)
Підприємства, які одержали прибуток Підприємства, які одержали збиток
у % до
загальної кількості
підприємств
фінансовий
результат
у % до
загальної кількості
підприємств
фінансовий
результат
Промисловість –1849058,1 49,1 576959,6 50,9 2426017,7
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів –827359,6 33,9 159294,5 66,1 986654,1
Переробна промисловість –1056120,4 57,9 207750,2 42,1 1263870,6
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів –15204,5 57,9 13541,8 42,1 28746,3
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 14965,9 1 1 1 1
виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність –14967,6 1 1 1 1
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 1 1 1 1 1
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції –591398,9 35,0 3828,5 65,0 595227,4
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 1 1 1
виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції –63501,7 44,0 10812,2 56,0 74313,9
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання –276639,3 61,8 16159,5 38,2 292798,8
машинобудування 63456,5 60,0 87176,7 40,0 23720,2
виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 1247,0 1 1 1 1
виробництво електричного устатковання –366,0 1 1 1 1
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань –4521,3 56,5 9612,4 43,5 14133,7
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів 67096,8 58,8 74597,3 41,2 7500,5
виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання –2800,5 61,1 2362,5 38,9 5163,0
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 86913,5 28,6 196764,9 71,4 109851,4
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами –52491,6 30,8 13150,0 69,2 65641,6

_____________________________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про Державну статистику».