Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами промислової діяльності за січень-вересень 2013 року
(тис.грн)
  Результат від операційної діяльності Витрати операційної діяльності Рівень рентабельності (збитковості), %
Промисловість –4730855,7 61298821,7 –7,7
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів –2298900,4 14976571,3 –15,4
Переробна промисловість –2193567,7 40723565,6 –5,4
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів 12231,0 1949870,4 0,6
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 14692,7 309463,4 4,7
виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність 6579,8 1142807,5 0,6
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 1 1 1
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції –1669326,9 8168635,3 – 20,4
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 1 1 1
виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції –46710,0 1111183,6 –4,2
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання –687198,3 16395351,1 –4,2
машинобудування 391240,2 6179316,3 6,3
виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 11917,0 382960,0 3,1
виробництво електричного устатковання –2184,0 13878,0 –15,7
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань 7922,8 812154,7 1,0
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів 373584,4 4970323,6 7,5
виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання –3205,5 163118,8 –2,0
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 118917,6 4600865,0 –2,6
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами –119470,0 997819,8 –12,0
___________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про Державну статистику».