Рентабельність операційної діяльності за видами промислової діяльності за січень–вересень 2009 року1

(тис.грн)

  Результат від операційної діяльності Витрати операційної діяльності Рівень рентабельності (збитковості), %
       
Промисловість2 –1718321,2 45982485,8 –3,7
  Добувна промисловість –1233920,4 9971245,3 –12,4
    добування паливно-енергетичних корисних копалин –1233460,4 9926480,3 –12,4
    добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних –460,0 44765,0 –1,0
  Переробна промисловість –349208,0 32136549,3 –1,1
     у тому числі      
     виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 31465,1 1905962,2 1,7
     легка промисловість 6752,8 154468,2 4,4
       текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра   та виробів з хутра 6552,8 151021,2 4,3
       виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів1 1 1 1
     оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів 241,6 12064,4 2,0
     целюлозно-паперове виробництво;  видавнича діяльність 19484,5 703284,6 2,8
     виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення1 1 1 1
     хімічна та нафтохімічна промисловість –454019,3 3283322,9 –13,8
       хімічне виробництво –457106,0 2864071,0 –16,0
       виробництво гумових та пластмасових виробів 3086,7 419251,9 0,7
     виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції –101621,8 626483,7 –16,2
     металургійне виробництво   та виробництво готових металевих виробів –377229,3 11186612,4 –3,4
     машинобудування –82098,3 2189687,9 –3,7
       виробництво машин   та устатковання –5000,2 570139,9 –0,9
       виробництво електричного, електронного  та оптичного устатковання 636,9 353487,0 0,2
       виробництво транспортних  засобів та устатковання –77735,0 1266061,0 –6,1
  Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води –135192,8 3874691,2 –3,5

___________

1 Дані наведено з дотриманням конфіденційності інформації.

2 Дані наведено без малих підприємств.