Рентабельність операційної діяльності підприємств Луганської області за видами промислової діяльності за 2014 рік1

 (тисрн)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Промисловість2

-13613420,4

59455697,2

-22,9

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

-1880496,2

9250235,0

-20,3

Переробна промисловість

-11381158,5

48076018,5

-23,7

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

-180203,7

617028,9

-29,2

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

6099,7

60912,7

10,0

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

45019,8

1733545,7

2,6

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

-3679341,1

4422257,7

-83,2

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

-9832287,4

17522869,7

-56,1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

13433,9

101451,9

13,2

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

-460967,5

1169335,0

-39,4

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

2544808,7

16816620,1

15,1

машинобудування

157010,5

5107657,0

3,1

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

59144,8

664017,7

8,9

виробництво електричного устатковання

72,3

804,7

9,0

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

860,9

194538,1

0,4

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

96932,5

4248296,5

2,3

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

5268,6

524339,8

1,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

-310000,7

1854875,2

-16,7

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

-41765,0

274568,5

-15,2

___________

1Без урахування частини зони проведення антитерористичної операції.

2Дані уточнено з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.