Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності на 31 грудня 2008 року 
(тис.грн)
  Актив
необоротні активи оборотні активи
на 1 січня 2008р. на 31 грудня 2008р. на 1 січня 2008р. на 31 грудня 2008р.
         
Усього1 41751929,2 48142023,4 31117781,1 41809336,9
у тому числі        
сільське господарство, мисливство, лісове господарство 959102,9 1476449,8 1260190,6 1852565,9
промисловість 26272849,6 30354248,3 19362722,5 25972313,3
будівництво 410152,0 537119,0 839383,6 1046193,1
торгівля;  ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 1686603,0 2271017,8 5198092,2 6872101,7
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт 180161,7 250322,5 242253,5 311260,5
оптова торгівля і посередництво      в оптовій торгівлі 1092268,8 1464624,4 4469553,1 6013712,3
роздрібна торгівля; ремонт      побутових виробів та предметів      особистого вжитку 414172,5 556070,9 486285,6 547128,9
діяльність готелів та ресторанів 60151,6 73532,0 31511,8 29123,5
діяльність транспорту та зв’язку 772234,1 803020,5 311853,3 396360,4
фінансова діяльність 251284,2 277777,0 941729,3 2393919,2
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 11121145,6 12091594,7 3096052,1 3152152,3
освіта 8318,2 8527,7 1251,0 1509,9
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 32809,9 42800,9 7885,7 12486,7
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 175265,4 203984,9 64873,0 77045,2
___________

1 Дані наведено без банків і бюджетних установ, з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

Продовження
  Актив
витрати майбутніх періодів необоротні активи та групи вибуття
на 1 січня 2008р. на 31 грудня 2008р. на 1 січня 2008р. на 31 грудня 2008р.
         
Усього1 371533,0 564251,3 25,7 47329,6
у тому числі        
сільське господарство, мисливство, лісове господарство 5260,2 6571,7
промисловість 292207,6 446785,4 173,9
будівництво 7562,2 8777,6 70,0
  торгівля;  ремонт автомобілів,   побутових виробів та предметів   особистого вжитку 30684,2 69663,6 25,7 29010,6
     торгівля автомобілями та      мотоциклами, їх технічне      обслуговування та ремонт 4596,0 6498,3 1,7
     оптова торгівля і посередництво      в оптовій торгівлі 22487,9 47717,2 24,0 29010,6
     роздрібна торгівля; ремонт      побутових виробів та предметів      особистого вжитку 3600,3 15448,1
  діяльність готелів та ресторанів 500,0 708,1
  діяльність транспорту та зв’язку 4180,8 5143,3 31,8
  фінансова діяльність 296,6 210,4
  операції з нерухомим майном,   оренда, інжиніринг та надання  послуг підприємцям 22176,1 16572,2 18043,3
  освіта 41,8 40,3
  охорона здоров’я та  надання соціальної допомоги 210,6 253,0
  надання комунальних та   індивідуальних послуг; діяльність   у сфері культури та спорту 8408,1 9520,9

Продовження  
  Пасив
власний капітал забезпечення наступних витраті платежів довгострокові зобов’язання
на1 січня2008р. на31 грудня 2008р. на1 січня2008р. на31 грудня 2008р. на1 січня2008р. на31 грудня 2008р.
             
Усього1 33809866,3 35059964,3 920484,6 1326745,0 8502502,2 15139245,3
  у тому числі            
  сільське господарство,   мисливство, лісове   господарство 1265889,9 1594737,9 29737,4 33154,2 413878,7 498993,9
  промисловість 19329156,4 19117603,1 648204,0 1077876,4 6751432,0 11664241,2
  будівництво 298662,7 305458,5 14676,2 52371,0 86644,2 140282,0
  торгівля;  ремонт   автомобілів,   побутових виробів та   предметів   особистого вжитку 1253618,5 1433841,8 13009,1 10332,6 577639,9 869096,4
     торгівля автомобілями      та мотоциклами, їх      технічне обслугову-     вання та ремонт 149833,8 181989,2 912,9 1308,3 58091,5 69758,2
     оптова торгівля і      посередництво      в оптовій торгівлі 875688,8 1000677,8 10269,5 8332,1 337373,8 588313,5
     роздрібна торгівля;      ремонт побутових      виробів та предметів      особистого вжитку 228095,9 251174,8 1826,7 692,2 182174,6 211024,7
  діяльність готелів та   ресторанів 51447,6 54141,5 116,5 579,3 13600,6 14959,9
  діяльність транспорту та   зв’язку 566204,4 539812,3 16664,9 21436,4 138634,9 173222,5
  фінансова діяльність 815544,9 818062,1 37875,5 49063,3 53988,9 1211985,6
  операції з нерухомим   майном, оренда,   інжиніринг та надання  послуг підприємцям 10025278,4 10963136,1 159905,0 79683,9 455012,3 555916,7
  освіта 8306,7 8152,2 8,0 32,8
  охорона здоров’я та  надання соціальної   допомоги 23795,6 32196,5 9,8 42,3 7334,4 5846,1
  надання комунальних та   індивідуальних послуг;   діяльність у сфері   культури та спорту 174108,2 195248,2 286,2 2205,6 3368,3 3708,2

 


Продовження
  Пасив Баланс
поточні зобов’язання доходи майбутніхперіодів
на 1 січня 2008р. на 31 грудня 2008р. на 1 січня 2008р. на 31 грудня 2008р. на 1 січня 2008р. на 31 грудня 2008р.
             
Усього1 28841378,7 37705600,8 1167037,2 1331385,8 73241269,0 90562941,2
  у тому числі            
  сільське господарство,  мисливство, лісове   господарство 508335,7 1202227,5 6712,0 6473,9 2224553,7 3335587,4
  промисловість 18116231,0 23648631,9 1082756,3 1265168,3 45927779,7 56773520,9
  будівництво 856241,2 1093001,6 873,5 1046,6 1257097,8 1592159,7
  торгівля;  ремонт   автомобілів,   побутових   виробів та предметів   особистого вжитку 5068748,2 6918774,4 2389,4 9748,5 6915405,1 9241793,7
     торгівля     автомобілями     та мотоциклами, їх      технічне обслугову-     вання та ремонт 218126,8 314244,9 47,9 780,7 427012,9 568081,3
     оптова торгівля і      посередництво в      оптовій торгівлі 4359179,7 5949291,8 1822,0 8449,3 5584333,8 7555064,5
     роздрібна торгівля;      ремонт побутових      виробів та предметів      особистого вжитку 491441,7 655237,7 519,5 518,5 904058,4 1118647,9
  діяльність готелів та   ресторанів 26952,7 33487,6 46,0 195,3 92163,4 103363,6
  діяльність транспорту   та зв’язку 326804,6 434715,0 39959,4 35369,8 1088268,2 1204556,0
  фінансова діяльність 285549,1 592091,7 351,7 703,9 1193310,1 2671906,6
  операції з нерухомим   майном, оренда,   інжиніринг та надання  послуг підприємцям 3568027,8 3672864,7 31150,3 6761,1 14239373,8 15278362,5
  освіта 1292,2 1888,8 4,1 4,1 9611,0 10077,9
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 8833,2 13616,7 933,2 3839,0 40906,2 55540,6
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 68922,5 87313,7 1861,3 2075,3 248546,5 290551,0