Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств Луганської області за видами промислової діяльності за січень–червень 2017 року1

 (тисрн)

 

Код за КВЕД-2010

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Промисловість

B+C+D+E

25169,3

13442674,9

0,2

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

-182027,6

2373088,5

-7,7

Переробна промисловість

C

386721,6

9199709,2

4,2

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10+11+12

2310,0

362857,0

0,6

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13+14+15

2

2

2

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

16+17+18

2

2

2

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

2

2

2

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

923510,2

2175777,3

42,4

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

2

2

2

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22+23

31472,2

306086,4

10,3

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24+25

-1208637,4

3419434,7

-35,3

машинобудування

26+27+28+29+30

181527,0

937256,0

19,4

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

2

2

2

виробництво електричного устатковання

27

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

2

2

2

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29+30

-76265,0

412008,0

-18,5

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

31+32+33

-799,4

28376,8

-2,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

-162161,7

1701913,2

-9,5

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

-17363,0

167964,0

-10,3

___________

1Без урахування частини зони проведення антитерористичної операції.

2Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.