Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств Луганської області за видами промислової діяльності за січень–березень 2017 року1

 (тисрн)

 

Код за КВЕД-2010

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Промисловість

B+C+D+E

-510704,5

9205705,9

-5,5

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

47277,4

1717980,5

2,8

Переробна промисловість

C

-510056,0

6078510,0

-8,4

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10+11+12

-481,0

111261,0

-0,4

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13+14+15

2

2

2

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

16+17+18

2

2

2

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

2

2

2

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

30757,8

1614597,5

1,9

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

2

2

2

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22+23

-7512,0

165798,1

-4,5

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24+25

-496903,0

2546540,3

-19,5

машинобудування

26+27+28+29+30

124673,0

566088,0

22,0

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

2

2

2

виробництво електричного устатковання

27

-

-

-

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

2

2

2

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29+30

-29934,0

207362,0

-14,4

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

31+32+33

-1441,8

12809,1

-11,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

-36737,9

1317902,4

-2,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

-11188,0

91313,0

-12,3

___________

1Без урахування частини зони проведення антитерористичної операції.

2Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.