Фінансові результати підприємств до оподаткування Луганської області за видами промислової діяльності за 2016 рік

 (тисрн)

 

Код за КВЕД-2010

Фінансовий результат до оподаткування

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Промисловість1

B+C+D+E

-25499457,8

68,0

789476,1

32,0

26288933,9

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

-2474683,6

53,3

17175,2

46,7

2491858,8

Переробна промисловість

C

-21027852,8

72,8

726451,5

27,2

21754304,3

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10+11+12

-74248,0

73,6

17748,9

26,4

91996,9

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13+14+15

3159,6

68,8

3457,6

31,3

298,0

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

16+17+18

138568,1

75,0

139112,4

25,0

544,3

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

2

2

2

2

2

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

-6136289,9

68,4

44743,1

31,6

6181033,0

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

2

2

2

2

2

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22+23

-714884,5

66,7

19575,0

33,3

734459,5

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24+25

-10595903,5

74,3

10534,4

25,7

10606437,9

машинобудування

26+27+28+29+30

-306402,9

72,1

460044,2

27,9

766447,1

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

420001,1

71,4

420906,5

28,6

905,4

виробництво електричного устатковання

27

4641,4

100,0

4641,4

0,0

0,0

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

2173,2

73,9

3953,3

26,1

1780,1

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29+30

-733218,6

60,0

30543,0

40,0

763761,6

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

31+32+33

6442,7

79,2

11062,9

20,8

4620,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

-1951905,0

50,0

42114,4

50,0

1994019,4

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

-45016,4

50,0

3735,0

50,0

48751,4

___________

1 Дані попередні.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.