Фінансові результати підприємств до оподаткування Луганської області за видами промислової діяльності за 2014 рік

 (тисрн)

 

Фінансовий результат до оподаткування

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Промисловість1

-42553400,9

51,5

795371,8

48,5

43348772,7

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

-3240983,4

30,0

465548,7

70,0

3706532,1

Переробна промисловість

-36258168,0

54,4

281021,7

45,6

36539189,7

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

-420995,1

52,9

6367,3

47,1

427362,4

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

6438,6

50,0

6803,8

50,0

365,2

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

-327547,7

58,3

651,7

41,7

328199,4

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

-4210963,9

50,0

162,1

50,0

4211126,0

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

-10171598,4

51,4

64648,5

48,6

10236246,9

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

13433,9

100,0

13433,9

0,0

0,0

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

-567179,2

44,2

7866,7

55,8

575045,9

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

-20263878,9

45,5

14490,9

54,5

20278369,8

машинобудування

-250095,8

59,5

161556,1

40,5

411651,9

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

59836,2

75,0

60119,4

25,0

283,2

виробництво електричного устатковання

77,1

66,7

79,6

33,3

2,5

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

-619,4

60,0

7562,1

40,0

8181,5

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

-309389,7

45,5

93795,0

54,5

403184,7

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

-65781,5

64,3

5040,7

35,7

70822,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

-3014276,8

46,2

44796,2

53,8

3059073,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

-39972,7

45,7

4005,2

54,3

43977,9

___________

1Дані уточнено з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.