Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами промислової діяльності за січень-березень 2013 року
(тис.грн)
  Результат від операційної діяльності Витрати операційної діяльності Рівень рентабельності (збитковості), %
Промисловість –1481224,9 20908441,8 –7,1
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів –623016,9 4664688,6 –13,4
Переробна промисловість –711956,8 13605180,4 –5,2
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів –4819,2 638046,0 –0,8
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 14867,0 105711,2 14,1
виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність –7205,6 362389,4 –2,0
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 1 1 1
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції –553146,9 3341086,4 –16,6
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 1 1 1
виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції –46688,5 346158,5 –13,5
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання –129552,3 5212374,3 –2,5
машинобудування 94338,9 1797055,0 5,3
виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 8,0 73737,0 0,0
виробництво електричного устатковання –478,0 3029,0 –15,8
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань –1157,7 280043,3 –0,4
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів 95966,6 1440245,7 6,7
виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання –2703,9 54500,6 –5,0
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря –85975,5 2293797,0 –3,7
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами –60275,7 344775,8 –17,5
___________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про Державну статистику».