Кількість суб`єктів ЄДРПОУ по Луганській області за видами економічної діяльності станом на 1 січня 2010 року
  Код секції КВЕД Суб’єктів ЄДРПОУ
усього у % до
загальної
кількості
у тому числі
із статусом
юридичної
особи
без статусу
юридичної
особи
Усього   44246 Х 41534 2712
 у тому числі          
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство A 2752 6,2 2698 54
Рибальство, рибництво B 26 0,1 26 -
Промисловість   4789 10,8 4437 352
  добувна промисловість C 542 1,2 454 88
  переробна промисловість D 4014 9,1 3822 192
  виробництво та розподілення   електроенергії, газу та води E 233 0,5 161 72
Будівництво F 2943 6,7 2790 153
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку G 11805 26,7 11275 530
Діяльність готелів та ресторанів H 442 1,0 398 44
Діяльність транспорту та зв'язку I 1176 2,7 1037 139
Фінансова діяльність J 683 1,5 361 322
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям K 4077 9,2 3819 258
Державне управління L 2026 4,6 1839 187
Освіта M 1748 4,0 1610 138
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги N 1351 3,1 1157 194
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту O 6668 15,1 6463 205