Головна > Діяльність Головного управління > Регламент Головного управління статистики
 
Управління головдержслужби України
Луганська обласна рада
Луганська облдержадміністрація
Державний комітет фінансового моніторингу України
Нацдержслужба інформує

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління

статистики у Луганській області

19.05.2017 року 42

 

Регламент

Головного управління статистики у Луганській області

 

I. Загальні положення

 

1. Цей Регламент встановлює порядок організації діяльності Головного управління статистики у Луганській області (далі – Головне управління  статистики), пов’язаної зі здійсненням його повноважень.

Головне управління статистики є територіальним органом Державної служби  статистики України (далі – Держстат), що в межах наданих повноважень здійснює реалізацію державної політики у сфері статистики.

Головне управління статистики підпорядковане Держстату і є складовою частиною єдиної системи органів державної статистики України. Головному управлінню статистики підпорядковуються  управління (відділи) статистики у районах та містах  (далі – Управління (Відділи) статистики), які є його відокремленими підрозділами.

 

2. Головне управління статистики та підпорядковані йому Управління (Відділи) статистики у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

 

3. Основні завдання Головного управління статистики визначені у Положенні про Головне управління статистики у Луганській області (далі – Положення про Головне управління статистики), затвердженому наказом Держстату від 30.09.2015 №239.

Основні завдання Управлінь (Відділів) статистики, визначені у Положеннях про Управління (Відділи) статистики, затверджених наказом Головного управління статистики від 02.11.2015 № 47.

 

4. Головне управління статистики у межах своїх повноважень та на виконання актів законодавства видає накази, організовує та здійснює контроль за їх виконанням, а в разі потреби видає разом з іншими місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування спільні акти.

У випадках, передбачених чинним законодавством, рішення Головного управління  статистики, прийняті в межах його повноважень, є обов’язковими для виконання місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними та фізичними особами.

 

5. Головне управління статистики під час виконання покладених на нього завдань безпосередньо та через підпорядковані йому Управління (Відділи) статистики взаємодіє з місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами та фізичними особами.

 

6. Формування обсягів фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення виконання завдань, покладених на Головне управління статистики, здійснюється в порядку, визначеному Бюджетним кодексом і нормативно-правовими актами, які регулюють відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження та виконання Державного бюджету України.

 

7. Діяльність Головного управління статистики та підпорядкованих йому Управлінь (Відділів) статистики є відкритою та прозорою, що забезпечується шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті, публікацій у засобах масової інформації, трансляції на радіо й телебаченні, репортажів, інтерв’ю, виступів керівних працівників Головного управління статистики та Управлінь (Відділів) статистики.

 

8. Щорічно Головним управлінням статистики оприлюднюється звіт про його діяльність, який розміщується на офіційному веб-сайті Головного управління  статистики.

Громадянам, представникам засобів масової інформації інформація про діяльність Головного управління статистики та підпорядкованих йому Управлінь (Відділів) статистики надається згідно з чинним законодавством.

Головне управління статистики за дорученням Голови Держстату готує матеріали згідно зі своєю компетенцією для наповнення публічного звіту про підсумки діяльності Держстату.

 

II. Організація роботи Головного управління статистики

 

1. Планування  роботи

 

1. Основою для планування діяльності Головного управління  статистики є план державних статистичних спостережень, затверджений Кабінетом Міністрів України, технологічна програма державних статистичних спостережень, затверджена наказом Держстату, річні плани за відповідними напрямками роботи, передбаченими чинним законодавством, плани роботи місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також замовлення користувачів статистичної інформації, які виконуються на платній основі.

 

2. Головне управління статистики щороку складає комплексну програму (далі – Програма), яка містить заходи з організації державних статистичних спостережень та інших видів статистичної діяльності з визначенням строків виконання робіт, відповідальних виконавців тощо.

Програма формується уповноваженим самостійним  структурним підрозділом Головного управління статистики з урахуванням пропозицій самостійних структурних підрозділів, Управлінь (Відділів) статистики за погодженням з начальником, першим заступником та заступником начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень та виноситься на розгляд колегії Головного управління статистики. Програма затверджується наказом Головного управління статистики.

 

3. Витяг з Програми розміщується на офіційному веб-сайті Головного управління статистики.

 

4. З метою забезпечення узгодженості дій самостійних структурних підрозділів Головного управління статистики та Управлінь (Відділів) статистики, для забезпечення своєчасного виконання плану державних статистичних спостережень розробляється технологічний план державних статистичних спостережень (далі – План).

План формується уповноваженим самостійним структурним підрозділом Головного управління статистики з урахуванням пропозицій самостійних структурних підрозділів, Управлінь (Відділів) статистики за погодженням з начальником, першим заступником та заступником начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень та виноситься на розгляд колегії Головного управління статистики. План затверджується наказом Головного управління статистики.

 

5. На підставі Програми та Плану самостійні структурні підрозділи Головного управління статистики, Управління (Відділи) статистики (з урахуванням планів роботи місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування) складають поточні плани роботи, які подаються на розгляд та затвердження начальнику, першому заступнику та заступнику начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень. Порядок складання поточних планів роботи та здійснення моніторингу їх виконання затверджується начальником  Головного управління статистики.

 

6. Контроль виконання Програми та Плану здійснюється уповноваженим самостійним  структурним підрозділом Головного управління статистики, поточних планів роботи – керівниками структурних підрозділів Головного управління статистики та начальниками Управлінь (Відділів) статистики відповідно.

 

7. Зміни до Програми, Плану та поточних планів самостійних структурних підрозділів Головного управління статистики та Управлінь (Відділів) статистики вносяться на погодження і затверджуються відповідно до порядку затвердження кожного з них.

 

8. Після закінчення звітного року уповноваженим самостійним структурним підрозділом Головного управління статистики за участю інших самостійних структурних підрозділів, Управлінь (Відділів) статистики готується інформація про виконання Програми, яка подається на розгляд колегії Головного управління статистики.

Інформація про виконання Програми розміщується на офіційному веб-сайті Головного управління статистики.

Інформація про виконання поточних планів роботи самостійних структурних підрозділів Головного управління статистики та Управлінь (Відділів) статистики готується керівниками структурних підрозділів Головного управління статистики та начальниками Управлінь (Відділів) статистики відповідно і подається на розгляд начальнику, першому заступнику та заступнику начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Інформація про виконання поточних планів роботи самостійних  структурних підрозділів Головного управління статистики, Управлінь (Відділів) статистики за необхідності розглядається на засіданнях колегії Головного управління статистики відповідно до плану її роботи.

 

9. Протягом року уповноваженим самостійним структурним підрозділом Головного управління статистики здійснюється моніторинг виконання поточних планів роботи самостійних структурних підрозділів Головного управління статистики та Управлінь (Відділів) статистики.

Результати моніторингу розглядаються на засіданні колегії Головного управління статистики.

 

2. Визначення повноважень керівництва

та інших працівників Головного управління  статистики

 

1. Повноваження начальника Головного управління статистики визначаються Положенням про Головне управління статистики.

 

2. Розподіл функціональних повноважень між начальником Головного управління  статистики, першим заступником і заступником начальника Головного управління статистики затверджується наказом Головного управління статистики, в якому визначаються:

перелік самостійних структурних підрозділів Головного управління  статистики та Управлінь (Відділів) статистики, діяльність яких спрямовується, координується та контролюється відповідно начальником, першим заступником і заступником начальника Головного управління статистики;

перелік функціональних повноважень, закріплених за першим заступником і заступником начальника Головного управління статистики, що випливають із покладених на Головне управління статистики завдань і функцій;

порядок виконання функціональних повноважень першого заступника та заступника начальника Головного управління статистики в разі відсутності одного з них.

 

3. Положення про Управління (Відділи) статистики, самостійні структурні підрозділи Головного управління статистики, а також підрозділи у їх складі, розробляються їх керівниками і погоджуються з першим заступником або заступником начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень, юридичною та кадровою службами і затверджуються наказом Головного управління статистики.

 

4. Посадові обов’язки керівників самостійних структурних підрозділів Головного управління статистики, Управлінь (Відділів) статистики, а також підрозділів у їх складі визначаються в положеннях про ці підрозділи. Обов’язки інших працівників Головного управління статистики та Управлінь (Відділів) статистики визначаються посадовими інструкціями, що розробляються згідно чинного законодавства, положеннями про структурні та відокремлені підрозділи Головного управління статистики та затверджуються начальником Головного управління статистики.

 

3. Постійні або тимчасові консультативні, дорадчі органи та інші допоміжні органи

 

1. Головне управління статистики для обговорення найважливіших напрямів розвитку державної статистики та погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, утворює постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи:

колегія Головного управління статистики є дорадчим органом, утвореним для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Головного управління статистики, підготовки пропозицій щодо реалізації державної політики в галузі статистики, обговорення проектів нормативно-правових актів, стратегій, програм, розгляду інших питань. Положення  про  колегію, її кількісний і персональний склад затверджується наказом Головного управління  статистики;

експертна комісія  Головного управління статистики є постійно діючим органом Головного управління статистики, який утворено з метою організації та проведення цінності документів, що утворились в діловодстві Головного управління статистики, та подання результатів експертизи цінності документів на розгляд експертно-перевірної комісії Державного архіву Луганської області;

тендерний комітет Головного управління статистики є органом, який утворено для організації та проведення процедур закупівель згідно із Законом України «Про публічні закупівлі»;

конкурсна комісія на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» і «В» Головного управління статистики є постійно діючим органом Головного управління статистики, який утворено для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби з метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки, згідно із Законом України «Про державну службу»;

дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ стосовно державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» і «В» Головного управління статистики, є постійно діючим органом Головного управління статистики, який утворено для здійснення дисциплінарних проваджень з метою визначення ступеня вини, характеру і тяжкості вчинених державними службовцями дисциплінарних проступків.

 

2. Головним управлінням статистики можуть бути утворені й інші дорадчі та допоміжні органи, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

 

3. Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів приймає начальник Головного управління статистики. Кількісний і персональний склад, положення про їхню діяльність затверджуються наказами Головного управління статистики.

 

4. Управління персоналом та проходження державної служби

 

1. Організацію роботи з управління персоналом у Головному управлінні статистики здійснює відділ управління персоналом  відповідно до положення про нього.

 

2. Відділ управління персоналом відповідає за реалізацію державної політики з питань управління персоналом у Головному управлінні статистики, добір персоналу, планування та організацію заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення, а також виконує інші функції, передбачені законодавством.

 

3. Відділ управління персоналом у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Національного агентства України з питань державної служби, іншими актами законодавства України, цим Регламентом і наказами Держстату та Головного управління статистики, відповідними рекомендаціями інших центральних органів виконавчої влади.

 

4. Прийняття осіб на роботу до Головного управління статистики та їх звільнення здійснюється відповідно до Закону України "Про державну службу" та Кодексу законів про працю України.

 

5. Призначення на посади державної служби здійснюється за результатами конкурсу, крім випадків, передбачених Законом України "Про державну службу".

 

6. Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців у Головному управлінні статистики регулюється Порядком проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246.

 

7. Рішення про призначення або про відмову в призначенні на посаду державної служби приймається за результатами спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та за результатами перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади".

 

8. Особа, яка вступає на посаду державної служби вперше, набуває статусу державного службовця з дня публічного складення нею Присяги державного службовця, а особа, яка призначається на посаду державної служби повторно, − з дня призначення на посаду.

 

9. З метою перевірки відповідності державного службовця займаній посаді при призначенні на посаду державної служби може встановлюватись випробування строком до шести місяців.

При призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов'язковим.

 

10. Присвоєння рангів державним службовцям Головного управління статистики здійснюється відповідно до статті 39 Закону України "Про державну службу" та Порядку присвоєння рангів державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 306.

 

11. Просування державного службовця по службі здійснюється з урахуванням професійної компетентності шляхом зайняття вищої посади за результатами конкурсу.

 

12. З метою встановлення моральних норм професійної поведінки працівників органів державної статистики, формування довіри до них громадськості працівники Головного управління статистки дотримуються Етичного кодексу працівників органів державної статистики, затвердженого наказом Держстату, з яким ознайомлюються під розпис.

 

13. З метою здійснення контролю за якістю виконання посадових обов’язків, визначення рівня результативності та ефективності служби, а також планування професійного та особистісного розвитку, виявлення необхідності підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Головного управління статистки здійснюється оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.

Оцінювання здійснюється щороку в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

 

14. Працівникам Головного управління статистики створюються умови для підвищення рівня професійної компетентності шляхом професійного навчання, яке проводиться постійно.

Професійне навчання державних службовців проводиться за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, через систему підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації, зокрема в галузі знань "Публічне управління та адміністрування", у встановленому законодавством порядку в навчальних закладах, установах, організаціях незалежно від форми власності, які мають право надавати освітні послуги, у тому числі за кордоном.

З метою підвищення рівня професійної компетентності державного службовця може проводитися його стажування з відривом від служби строком від одного до шести місяців на іншій посаді державної служби в іншому державному органі або за кордоном відповідно до законодавства.

 

15. Тривалість робочого часу працівників Головного управління статистики, розпорядок роботи, порядок обліку робочого часу та надання відпусток, порядок повідомлення працівниками про відсутність на роботі, умови і порядок перебування в Головному управлінні статистки у вихідні, святкові та неробочі дні, а також після закінчення робочого часу, порядок доведення до відома працівників нормативно-правових актів, наказів (розпоряджень та доручень зі службових питань), порядок прийняття та передачі працівниками діловодства (справ і майна) при звільненні визначаються правилами внутрішнього службового розпорядку для державних службовців Головного управління статистики у Луганській області, затвердженими загальними зборами державних службовців Головного управління статистики та правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників, що виконують функції з обслуговування та робітників Головного управління статистики у Луганській області, затвердженими загальними зборами працівників Головного управління статистики.

 

16. За досягнення при виконанні завдань, покладених на органи державної статистики, багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у реалізацію державної політики в галузі статистики до працівників можуть застосовуватись такі заохочення:

оголошення подяки;

нагородження грамотою, почесною грамотою, іншими відомчими відзнаками;

дострокове присвоєння чергового рангу державного службовця;

представлення до нагородження урядовими відзнаками та відзначення урядовою нагородою;

представлення до відзначення державною нагородою.

Подання щодо застосування заохочень до працівників подають у встановленому порядку на розгляд начальника Головного управління статистики перший заступник і  заступник начальника, керівники самостійних структурних підрозділів, Управлінь (Відділів) статистики Головного управління статистики за погодженням з першим заступником і  заступником начальника  відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

17. За невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків, порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни працівники притягаються до дисциплінарної відповідальності.

Засади дисциплінарної відповідальності державних службовців визначає Закон України "Про державну службу".

Працівники Головного управління статистики, які обіймають посади, що не віднесені до категорій посад державної служби, притягаються до дисциплінарної відповідальності у порядку, визначеному Кодексом законів про працю України.

 

18. Порядок входу і виходу з адміністративних будівель, охорони і збереження матеріальних цінностей здійснюється відповідно до Інструкції з організації охорони та забезпечення пропускного режиму до адміністративних будівель Головного управління статистики, що затверджується наказом Головного управління статистики.

 

III. Нормотворча діяльність

 

1. Нормотворча діяльність Головного управління статистики провадиться на основі та на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України й постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, інших актів чинного законодавства, наказів Держстату, а також з ініціативи Головного управління статистики.

 

2. Розроблення проекту нормативно-правового акта в Головному управлінні  статистики покладається на  структурний підрозділ відповідно до його компетенції.

 

3. У процесі розроблення проекту нормативно-правового акта:

проводиться аналіз стану справ у відповідній сфері правового регулювання та причин, що зумовлюють необхідність підготовки проекту;

визначається предмет правового регулювання, механізм вирішення питання, що потребує врегулювання;

перевіряється його відповідність актам законодавства вищої юридичної сили та чинним міжнародним договорам України;

перевіряється наявність або відсутність у проекті акта правил і процедур, що можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень, а також ознаки дискримінації;

забезпечується погодження проекту з іншими заінтересованими місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування та у разі потреби вносяться необхідні поправки;

уживаються заходи до усунення розбіжностей, зокрема, організовується та проводиться за участю заінтересованих місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які мають зауваження до проекту, детальне обговорення шляхів вирішення спірних питань.

 

4. Проект нормативно-правового акту перед поданням на розгляд начальнику Головного управління статистики обов’язково узгоджується з усіма заінтересованими  структурними підрозділами Головного управління статистики, юридичною службою, першим заступником або заступником начальника Головного управління  статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

IV. Організація роботи з документами

та контролю виконання

 

1. Організація роботи з документами здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства в Головному управлінні статистики, затвердженої наказом Головного управління  статистики та розробленої відповідно до Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада  2011 року № 1242.

 

2. Інструкція з діловодства в Головному управлінні  статистики встановлює загальні положення щодо документування управлінської інформації та організації роботи з документами в Головному управлінні  статистики незалежно від способу фіксації та відтворення інформації, яка міститься в документах, уключаючи їх підготовку, реєстрацію, облік і контроль за виконанням.

 

3. Порядок організації електронного документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису, роботи з електронними документами в діловодстві Головного управління  статистики, здійснення діловодства стосовно документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, діловодства за зверненнями громадян, запитами на публічну інформацію визначаються окремими нормативно-правовими актами.

 

4. Відповідальність за організацію діловодства в Головному управлінні  статистики несе начальник Головного управління  статистики.

 

5. За зміст, якість підготовки та оформлення на належному рівні документів, що розробляються на виконання завдань, визначених у законах України, актах Президента України, постановах Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актах Кабінету  Міністрів України, дорученнях Прем’єр-міністра України, актах Верховної Ради України та Ради міністрів Автономної Республіки Крим, центральних органів виконавчої влади, місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також відповідей на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад відповідають перший заступник і заступник начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

6. За зміст, якість підготовки та оформлення на належному рівні інших документів, а також організацію діловодства та зберігання документів у структурних підрозділах Головного управління статистики та Управліннях (Відділах) статистики відповідають їх керівники.

 

7. Організація діловодства в Головному управлінні  статистики покладається на відділ документального забезпечення та контролю виконання.

 

8. До основних видів роботи з документами належать:

 

1) реєстрація вхідної кореспонденції;

2) робота з документами у самостійних структурних підрозділах та Управліннях (Відділах) статистики;

3) підготовка документів для доповіді керівництву;

4) підготовка та узгодження проектів нормативно-правових актів і актів організаційно-розпорядчого характеру;

5) організація виконання рішень Держстату та Головного управління  статистики;

6) підготовка та оформлення документів до засідань колегії;

7) оформлення копій та додатків до документів;

8) реєстрація та відправлення вихідної кореспонденції;

9) організація та здійснення контролю за виконанням документів;

10) складення номенклатури та формування справ;

11) підготовка справ до архівного зберігання та користування архівною документацією;

12) ведення обліку та зберігання печаток і штампів Головного управління статистики.

 

9. Організація документообігу в разі застосування автоматизації діловодства повинна забезпечити сумісність традиційного й автоматизованого способів опрацювання з можливостями засобів автоматизації.

 

10. Контроль здійснюється за виконанням усіх зареєстрованих документів, у яких установлено завдання, а також виконання яких підлягає обов’язковому контролю, відповідно до Інструкції з діловодства у Головному управлінні статистики у Луганській області.

 

11. Обов’язково контролюється виконання завдань, передбачених в актах державних органів, місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, дорученнях вищих посадових осіб, надання відповідей на запити, звернення, а також кореспонденцію Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчі документи та доручення керівництва Держстату та Головного управління статистики, рішення колегії Держстату та Головного управління статистики, запити на публічну інформацію.

 

12. Організацію контролю за виконанням завдань, визначених в актах державних органів, місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування та дорученнях вищих посадових осіб, здійснюють перший заступник і заступник начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

13. Безпосередній контроль за виконанням документів покладається на посадову особу відділу документального забезпечення та контролю виконання.

 

14. У структурних підрозділах Головного управління статистики безпосередній контроль за виконанням документів здійснює особа, відповідальна за ведення діловодства й архіву. Безпосередній контроль  за  виконанням  документів Управлінь (Відділів) статистики здійснюється їх керівниками.

 

15. Інформація про результати виконання взятих на контроль документів узагальнюється станом на перше число кожного місяця посадовою особою відділу документального забезпечення та контролю виконання, яка відповідає за контроль, і подається керівництву Головного управління статистики у вигляді зведень про виконання документів.

 

16. Питання режимно-секретної діяльності вирішуються відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю", Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 N 939 та інших нормативно-правових актів щодо охорони державної таємниці.

 

17. Робота з документами, що містять службову інформацію, регламентується Інструкцією про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, у Головному управлінні статистики у Луганській  області, яка затверджується наказом Головного управління статистики.

 

V. Порядок проведення нарад

 

1.Загальні положення

 

1. Для вирішення питань, що виникають у повсякденній роботі Головного управління статистики, проводяться наради за участю керівників структурних підрозділів, а в разі необхідності − керівників Управлінь (Відділів) статистики, а також інших зацікавлених осіб.

 

2. Наради проводяться начальником, першим заступником та заступником начальника Головного управління статистики, а також керівниками структурних підрозділів. В Управліннях (Відділах) статистики наради проводяться начальниками та заступниками начальника Управлінь (Відділів) статистики.

 

3. На наради можуть бути запрошені, залежно від питання, яке вирішується, особи, без участі яких питання, що включені до порядку денного, не можуть бути розглянуті належним чином.

 

4. Контроль за виконанням доручень, наданих на нарадах, здійснює уповноважений структурний підрозділ Головного управління статистики  чи Управління (Відділ) статистики.

 

5. Питання про можливість присутності на засіданнях представників засобів масової інформації, використання присутніми кіно-, відео-, фотознімальної та звукозаписувальної техніки, радіотелефонного зв'язку вирішується начальником Головного управління статистики за поданням посадової особи, яка проводить засідання.

 

6. Офіційна інформація про засідання надається засобам масової інформації (у разі необхідності) уповноваженим структурним підрозділом Головного управління статистики на основі матеріалів структурних підрозділів, Управлінь (Відділів) статистики.

 

 

2. Апаратні наради

 

1. Апаратні наради в разі необхідності проводяться за рішенням начальника Головного управління статистики або в разі його відсутності – першого заступника чи заступника начальника Головного управління статистики.

 

2. Порядок денний апаратної наради формується на підставі пропозицій першого заступника, заступника начальника Головного управління статистики та керівників структурних підрозділів Головного управління статистики.

 

3. Проект порядку денного апаратної наради погоджується з начальником Головного управління статистики та доводиться до відома першого заступника та заступника начальника Головного управління статистики за два дні до її проведення.

 

4. Підготовку матеріалів для проведення апаратних нарад здійснює структурний підрозділ, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.

 

5. Ведення протоколу забезпечується відділом планування, координації та моніторингу статистичної діяльності Головного управління статистики. Рішення, прийняті на апаратних нарадах, не пізніше ніж у дводенний строк оформлюються протоколами, що підписуються головуючим, і доводяться до відома учасників апаратної наради.

 

3. Оперативні наради

 

1. З метою розгляду й оперативного вирішення окремих питань, що належать до повноважень Головного управління статистики, начальник або його перший заступник чи заступник відповідно до розподілу функціональних повноважень проводять оперативні наради.

З окремих питань основної діяльності оперативні наради проводяться керівниками структурних підрозділів Головного управління статистики та начальниками Управлінь (Відділів) статистики.

 

2. Підготовку матеріалів для проведення оперативних нарад здійснює структурний підрозділ, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.

 

3. Ведення протоколу забезпечується відділом планування, координації та моніторингу статистичної діяльності Головного управління статистики. Рішення, прийняті на оперативних нарадах, не пізніше ніж у дводенний строк оформлюються протоколами, що підписуються головуючим, і доводяться до відома учасників оперативної наради.

 

4. Міжвідомчі наради

 

1. Для вирішення питань міжвідомчого характеру в Головному управлінні статистики можуть проводитися міжвідомчі наради із залученням  представників  місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, науково-дослідних і громадських організацій тощо.

 

2. Порядок денний і матеріали надсилаються учасникам міжвідомчої наради за два дні до початку її проведення.

 

3. Організація міжвідомчих нарад покладається на першого заступника і заступника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень і самостійний структурний підрозділ Головного управління статистики, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.

 

5. Семінари (семінар-наради), відеоконференції

 

1. З метою роз'яснення документів, проведення навчання та надання методичних консультацій для працівників самостійних структурних підрозділів Головного управління статистики, Управлінь (Відділів) статистики та респондентів проводяться семінари, семінари-наради, відеоконференції (далі − семінари), у тому числі за потреби виїзні.

 

2. Організація проведення семінару (підготовка порядку денного, необхідних матеріалів, переліку запрошених посадових осіб та відповідного розпорядчого документа або доручення керівництва Головного управління статистики) покладається на самостійний структурний підрозділ Головного управління статистики, який ініціював його проведення, або обов'язок організації якого визначено положенням про відповідний структурний підрозділ.

 

3. У разі участі керівництва Головного управління статистики в семінарі відповідний пакет документів подається керівництву Головного управління статистики відповідальним структурним підрозділом за три робочі дні до дня проведення.

 

4. Ведення протоколу забезпечується відповідальним самостійним структурним підрозділом Головного управління статистики або Управлінням (Відділом) статистики.

 

VI. Взаємодія Головного управління статистики з респондентами

 

1. З метою організації ефективної роботи з респондентами безпосередньо та через підпорядковані йому Управління (Відділи) статистики Головне управління статистики:

1) забезпечує респондентів звітно-статистичною документацією (за винятком державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації) відповідно до плану державних статистичних спостережень;

2) отримує в порядку і строки, визначені Держстатом, первинні та статистичні дані, дані бухгалтерського обліку, іншу необхідну для проведення статистичних спостережень інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом, а також пояснення, що додаються до них;

3) гарантує конфіденційність первинних даних згідно з чинним законодавством, що отримані від респондентів під час проведення статистичних спостережень, та адміністративних даних щодо респондентів;

4) проводить перевірки достовірності первинних і статистичних даних, поданих респондентами, відповідно до Порядку, затвердженого наказом Держстату, та вимагає від респондентів внесення виправлень до статистичної звітності, інших статистичних формулярів у разі виявлення приписок та інших перекручень первинних та статистичних даних. У разі невиконання цієї вимоги у визначені строки органи державної статистики можуть самостійно вносити зазначені виправлення з подальшим повідомленням про це респондентів;

5) вивчає пропозиції респондентів щодо вдосконалення форм державних статистичних спостережень з метою зменшення звітного навантаження;

6) встановлює зворотний зв’язок з респондентами, проводить наради, семінари, надає консультації з питань статистики, обліку та звітності, в тому числі на платній основі тощо.

 

VIІ. Взаємодія Головного управління статистики з іншими  місцевими

органами державної влади та органами місцевого самоврядування

 

1. Головне управління статистики безпосередньо та через підпорядковані йому Управління (Відділи) статистики з метою ефективної співпраці з місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами:

1) використовує у статистичних цілях адміністративні дані та іншу необхідну інформацію, сприяє укладанню угоди щодо взаємообміну інформаційними ресурсами Держстату з місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими юридичними особами, що провадять діяльність, пов'язану із збиранням і використанням статистичної інформації та адміністративних даних;

2) надає місцевими органами державної влади та органам місцевого самоврядування статистичну інформацію в обсягах, за формами і в строки, визначені планом державних статистичних спостережень або окремими рішеннями Кабінету Міністрів України;

3) подає правоохоронним органам пропозиції щодо притягнення винних у порушенні вимог Закону України "Про державну статистику" посадових осіб та фізичних осіб-підприємців до відповідальності, передбаченої законом;

4) залучає в установленому порядку спеціалістів  місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) до розгляду питань, що належать до компетенції Головного управління статистики;

5) забезпечує взаємодію інформаційної системи Головного управління статистики з інформаційними системами місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб шляхом взаємного обміну інформацією;

6) здійснює проведення статистичних спостережень і надання послуг на платній основі відповідно до Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2000 року № 1659 (зі змінами);

7) здійснює відповідно до чинного законодавства інші заходи, пов'язані з виконанням завдань, покладених на Головне управління статистики.

 

2. Головне управління статистики розглядає звернення, пропозиції, інші матеріали та документи, що надходять від місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

 

3. Головне управління статистики  керується Політикою Держстату у сфері взаємодії з респондентами та постачальниками адміністративних даних, затверджена наказом Державної служби статистики України від 04 грудня 2012 року № 504, яка полягає в дотриманні вимог, визначених законодавством, стосовно організації та проведення державних статистичних спостережень за соціально-економічними та демографічними процесами, екологічною ситуацією в Україні та її регіонах через збирання форм державних статистичних спостережень і залучення для використання у статистичних цілях інформації, отриманої від державних органів, органів місцевого самоврядування та інших юридичних осіб, які здійснюють  діяльність, пов’язану із збиранням і використанням адміністративних даних.

 

VIІІ. Взаємодія Головного управління статистики із

засобами масової інформації та користувачами

 

1. Взаємодія між Головним управлінням статистики безпосередньо та підпорядкованими йому Управліннями (Відділами) статистики, з засобами масової інформації, громадськістю та іншими користувачами статистичної інформації забезпечується шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті Головного управління  статистики, проведення прес-конференцій, брифінгів, інтернет-конференцій, прямих телефонних ліній, публікацій у засобах масової інформації, статей, інтерв'ю, коментарів, підготовки теле- і радіопередач, виготовлення та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції про свою діяльність.

 

 

IХ. Організація роботи зі зверненнями громадян.

Розгляд запитів і звернень народних депутатів України

 

1. Розгляд звернень громадян, організація їх особистого прийому здійснюється відповідно до Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 07 лютого 2008 року  № 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації" (зі змінами), Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Головному управлінні статистики у Луганській області, інших актів законодавства.

 

2. Діловодство за зверненнями громадян у Головному управлінні статистики ведеться окремо від інших видів діловодства згідно з Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в Головному управлінні статистики та його структурних підрозділах, розробленої відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 та затвердженої наказом Головного управління статистики, і покладається на відділ документального забезпечення та контролю виконання.

 

3. Особистий прийом громадян в Головному управлінні статистики проводить начальник Головного управління статистики, перший заступник і заступник начальника, в Управліннях (Відділах) статистики – начальники Управлінь (Відділів)  відповідно до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Головному управлінні статистики у Луганській області та графіка прийому громадян керівництвом Головного управління статистики, затверджених наказом Головного управління статистики, які підлягають обов'язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті Головного управління статистики.

 

4. Депутатські запити і звернення розглядаються в порядку, визначеному Законом України "Про статус народного депутата України".

 

5. Порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, яка перебуває у володінні Головного управління статистики, та інформації, що становить суспільний інтерес, здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації", постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня  2011 року № 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади", постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію", Порядку складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна служба статистики України та/або її територіальні органи, який затверджений наказом Держстату, та інших актів законодавства, які регламентують зазначене питання.

 

X. Міжнародне співробітництво

 

1. Головне управління статистики у межах своїх повноважень здійснює згідно із нормами чинного законодавства заходи щодо співробітництва зі статистичними органами ЄС, міжнародними організаціями, а також  статистичними службами іноземних держав з питань, що належать до його компетенції.

 

2. Організацію ефективного міжнародного співробітництва у сфері статистики здійснюють начальник Головного управління статистики, перший заступник і заступник начальника, відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

3.Організація візитів іноземних делегацій до Головного управління статистки регламентується Інструкцією про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію у Головному управлінні статистики у Луганській  області.

 

ХІ. Запобігання та виявлення корупції в Головному управлінні статистики

 

1. Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України "Про запобігання корупції", постанов Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2009 року № 1422 "Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади", від 04 вересня 2013 року № 706 "Питання запобігання та виявлення корупції", а також прийнятими на їх виконання іншими нормативно-правовими актами.


При публікації матеріалів посилання на Головне управління статистики у Луганській області обов'язкове.
© Головне управління статистики у Луганській області